Att ansöka om bygglov eller åtgärdstillstånd

Byggande kräver i regel bygglov eller annat godkännande av myndighet. Bygglov eller åtgärdstillstånd krävs också om en byggnad utvidgas, genomgår en omfattande renovering och ändras eller om byggnadens användningsändamål ändras. Bestämmelser om detta finns i markanvändnings- och bygglagen. Kommunen kan även i sin byggnadsordning bestämma när åtgärdstillstånd eller bygglov krävs. Lagen har bestämmelser om planerarnas behörighet när det gäller byggprojekt. I tillståndsförfarandet ingår även delgivning till grannar och/eller att skaffa deras samtycke. Byggandet får inledas när tillståndet fått laga kraft.

Kontaktuppgifter och tjänster