En anmälan om användning av eld ska göras till räddningsverket, om den ger upphov till mycket rök. Räddningsverket ska på förhand underrättas om hyggesbränning.