Nätverk och vänorter

Esbo stad är en aktiv medlem i internationella nätverk. Nätverken möjliggör utbyte av information och erfarenheter för att utveckla stadens tjänster och personalens kompetens. Dessutom strävar man i nätverken efter att påverka beslut som är viktiga för städerna till exempel i EU. Nätverken stärker också lokalförvaltningens viktiga roll.

Internationella nätverk

Dessutom är stadens anställda med i andra internationella nätverk som ofta fokuserar på ett tema och som i allt större utsträckning har digital verksamhet.

Vänorter och partnerstäder

Esbo stad har etablerade relationer med vänorter i Estland, Norden, Kina, Estland, USA och Ungern. Esbo har också en partnerstad i Ukraina.

Att knyta vänortsförbindelser har efter andra världskriget varit ett vanligt sätt för städer att bilda internationella nätverk och hålla kontakt. Vänortsverksamhetens betydelse har minskat i och med den europeiska integrationen och nätverk som erbjuds för städerna.