Aerial view of the area under review.
Flygbild av planområdet, vars preliminära gränser markerats.Bild: City of Espoo

Stomplan för Stenbruket

Granskning av markanvändningenEsboviken

I stomplanen för Stenbruket granskas och definieras målen och principerna för detaljplaneringen. Stomplanen omfattar hela Stenbrukets delgeneralplaneområde. I stomplanen preciseras principerna för markanvändningen enligt delgeneralplanen med beaktande av fullmäktiges beslut 28.2.2022. Granskningen och målen för arbetet gäller bland annat helhetsgranskning av trafiken, boendetypologier, näringar, rekreation och tjänster så att den behövliga servicenivån säkerställs i de enskilda detaljplanerna. Utarbetandet av stomplanen inleds våren 2023.

Plannamn

Stenbrukets stomplan för detaljplaneringen

Läge

Stenbruket

Sökande

Espoon kaupunki