Illustration av planen för planstommen 18.1.2021

Smedsberget – Storhemt planstomme

Granskning av markanvändningenMattbyHagalund

Smedsberget–Storhemt-planstommen uppdaterar planeringsmålen för området, så att de beaktar tyngdpunktsändringarna i områdesplaneringen som skett i området efter att man utarbetat generalplanen för Esbos södra del. Utgångspunkterna har varit ett tillräckligt invånarantal som möjliggör fungerande kollektivtrafik och närservice samt mångsidiga täta bostadsområden och anpassning till kulturlandskapet. I planeringen har man strävat efter en naturlig anslutning till Centralparken och skapa idéer för nya närrekreationsområden med motionsfunktioner.

Plannamn

Smedsberget – Storhemt planstomme

Läge

Storhemt

Bakgrundsuppgifter

Området har tidigare planerats som en del av detaljplanehelheten för Storåkern IV och Storåkern V.  Stadsstyrelsen fattade beslut om att returnera dessa detaljplaneförslag för beredning 25.3.2019 (§ 105(extern länk)).

Området detaljplaneras i enlighet med beslutet för att säkerställa genomförbarheten etappvis i delar. Av detaljplanerna för stomplanområdet har 330800 Bysmedsvägen, 331200 Smedsberget och 331100 Torsbackasidan vunnit laga kraft. 

Efter att arbetet med planstommen slutförts år 2022 uppdaterades naturutredningarna i området och en arkeologisk inventering gjordes.

                     

 

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information.

Aila Valldén

planläggningsarkitekt, detaljplanering+358 43 8251919Teknikvägen 15, Otnäs

Mari Soini

landskapsarkitekt+358 40 6369844Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 46 8773001Teknikvägen 15, Otnäs