Bostadsområde där man har ritat in en områdesavgränsning.
Flygfoto av planeringsområdet från 2019.Bild: City of Espoo

Flervåningshusområde i Kalajärvi

DetaljplaneringKalajärvi

Syftet med ändringen av detaljplanen för Kalajärvi centrum är att höja byggrätten för bostadsbyggnaderna som byggs i objektet och öka antalet våningar. Med detta möjliggörs byggande av fler bostäder.

Plannamn

Kalajärvi IA

Distrikt nummer

720111

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör040 508 9198Teknikvägen 15, Otnäs