Perspektivbild av olikfärgade flervåningshus med bostäder, som anpassats till slänten.
Perspektivbild av bostadshus i Smedsberget.Bild: Tengbom Arkkitehdit

Bostadshus i Smedsberget

DetaljplaneringMattby

Ett nytt bostadsområde utmed den kommande Bysmedsvägen. Flervåningshusen med bostäder, som anpassats till Smedsbergets västra, norra och östra slänter, avgränsar kvartersgårdarna, som öppnas mot gynnsamma riktningar. Detaljplanen tillåter även byggande av arbets- och affärslokaler samt nya tomtgator. Planen har vunnit laga kraft 21.10.2020.

Plannamn

Smedsberget

Distrikt nummer

331200

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Bakgrundsuppgifter

Området har tidigare planerats som en del av detaljplanen Storåker IV 330900.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Aila Valldén

planläggningsarkitekt, detaljplanering043 825 1919Teknikvägen 15, Otnäs