Flygfoto av planeringsområdet.
Flygfoto av planeringsområdet.Bild: Esbo stad

Bolarsvägen

DetaljplaneringMattby

Esbo stad detaljplanerar gatan som förenar Bolarsvägen och Oppibackavägen som presenteras i generalplanen för de södra delarna av Esbo. Gatan minskar behovet av genomfartstrafik på Mångatan i Olars centrum. Förslaget är framlagt 19.4.-18.5.2022.

Plannamn

Bolarsvägen

Distrikt nummer

322500

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan och detaljplaneändring

Fas

Förslag

Sökande

Esbo stad

Bakgrundsuppgifter

Mångatan är i dess nuvarande utförande överbelastad och trafikmängden på den kommer enligt prognoserna att öka i framtiden. I planeringen tas hänsyn till områdets rekreations- och naturvärden genom att placera den nya gatdelen delvis i tunneln.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Thúy Pham-Linko

detaljplaneingenjör050 347 5374Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3001Teknikvägen 15, Otnäs

Mari Soini

landskapsarkitekt040 636 9844Teknikvägen 15, Otnäs