De tillfälliga broarna i Hagalund hålls stängda tills vidare

29.5.2023 12.54

Esbo stad beställde en utomstående inspektion av de tillfälliga broarna i Hagalund. Enligt den utomstående inspektören kräver de tillfälliga broarna, som är byggda av byggnadsställningar, reparation och ytterligare inspektion. De tillfälliga broarna i Hagalund hålls tills vidare stängda.

De tillfälliga broarna i Hagalund är stängda tills vidare.

En utomstående inspektör har granskat alla de tillfälliga broarna mellan Havsvindsvägen och Östanvindsgränden, som staden stängde 12.5. Dessutom har staden och de som levererat ställningarna som broarna har byggts av utfört egna inspektioner. Inspektionerna och utlåtandena gäller inte den raserade bron. Olycksutredningscentralen utreder orsaken till att bron rasade.

Den utomstående inspektören har bland annat hittat brister i stöd och låsning av ställningarna samt brister i stödet av gallren mot knäckning. Det konstaterades också att planerna och beräkningarna måste preciseras.

En del av broarna har byggts av staden och en del av dem har beställts av privata byggprojekt. Alla aktörer har redan gjort nödvändiga reparationer på broarna. Förhandlingar om omfattningen av den kommande användningen av broarna och om trafikarrangemangen förs med ställningsleverantörerna och de privata byggprojekt som pågår i området. En förutsättning för ibruktagandet av broarna är att en ny, utomstående inspektion görs, där det konstateras att de korrigerande åtgärder som vidtagits är tillräckliga.

Staden söker efter lösningar för att påskynda införandet av slutgiltiga lösningar för broarnas däck

Staden söker lösningar för att påskynda färdigställandet av slutliga stålarmeringsdäck på broarna mellan Havsvindsvägen och Östanvindsgränden. Det finns flera byggen i området, vilket måste beaktas i tidsplanen för genomförandet av de slutliga brodäcken.

Mellan Havsvindsvägen och Östanvindsgränden har man rivit alla gamla byggnader och gamla däckskonstruktioner. Nybyggnaderna ovanpå Havsvindsvägen håller på att färdigställas. Mellan Havsvindsvägen och Östanvindsgränden har den första nybyggnaden slutförts, två håller på att färdigställas och flera byggnadsprojekt har ännu inte inletts.

Tillfälliga broar har använts, eftersom man velat erbjuda så tillgängliga och smidiga trafikförbindelser som möjligt medan byggandet pågår.

Kartan visar de tillfälliga trafikförbindelserna för fotgängarna i Hagalund.

Det har gjorts tillfälliga trafikarrangemang i området

Efter stängningen av de tillfälliga broarna har det gjorts tillfälliga trafikarrangemang för fotgängarna. Från Östanvindsgränden kommer man på gatunivå till Fållgränden. Därifrån kommer man med hiss till metron, busstationen och köpcentret Ainoa. Från Östanvindsgränden går det bra att gå till exempel med en barnvagn eller leda cykeln hela vägen mellan Tapiolavägen och Sunnanvindsvägen.

Busstationerna i Hagalund är öppna dygnet runt och mellan stationerna kommer man på natten via Havsvindstorget. Från Fållgränden kommer man till Havsvindstorget via busstationen.

Skyltningen har förbättrats och kommer att förbättras ytterligare.

Staden stängde alla de tillfälliga broarna och bestämde att de ska inspekteras på grund av olyckan 11.5. En tillfällig bro på Östanvindsgränden rasade och flera unga personer skadades.

Planeringen och byggandet av bron har beställts av en leverantör av broställningar, men de tillfälliga broarna är på stadens ansvar.

Hagalund