Målen för Esbo generalplan har godkänts

14.3.2023 6.42Uppdaterad: 15.3.2023 13.52
Text generalplan 2060 och teckning av stadens siluett.

Esbos nya generalplan som omfattar hela staden siktar till 2060. Stadsstyrelsen godkände målen för generalplanen vid sitt möte 13.3.2023. I målen betonas stadens hållbara tillväxt, klimatsmarthet och förbättrade trafikförbindelser samt trivsel och närhet till naturen. Härnäst börjar man bereda ett planutkast utifrån målen.

Generalplanens mål grundar sig på Berättelsen om Esbo, stadens strategi. Generalplanen är en översiktlig plan för markanvändning och trafik, där staden och dess utveckling granskas som en helhet. Generalplanen styr placeringen av olika samhällsfunktioner, såsom boende, tjänster, arbetsplatser och rekreationsområden, samt hur dessa samordnas.

De nyligen godkända målen styr hela generalplansarbetet och prognostiserar stadens utveckling under de kommande decennierna.
"Nu börjar vi utarbeta ett planutkast utifrån målen. Generalplanen omfattar hela Esbo, så källmaterialet som används i planeringsarbetet är kvantitativt omfattande, och dessutom ska planerarna i planutkastet samordna flera, ibland motstridiga synvinklar och önskemål", berättar stadsplaneringscentralens generalplanechef Essi Leino, för att beskriva hur utmanande generalplansarbetet är.

Esbo växer och tätnar på ett hållbart sätt

Enligt prognoserna kommer stadens tillväxt att fortsätta. Målet är att stadens utveckling är planmässig och hållbar under de kommande decennierna genom att man förbereder sig på en ökning av befolkningen och arbetsplatserna.

Man vill att centrumen ska vara attraktiva och ha mångsidiga funktioner. Syftet med generalplanen är att möjliggöra utvecklingen av såväl särpräglade höghus- som småhusområden. Båda behövs i en mångsidig stad som svarar på olika boendeönskemål. Samtidigt är det viktigt att bekämpa segregation.

En hållbar stad byggs längs spår och betydande kollektivtrafikrutter, dit stadens tillväxt i första hand styrs. Målet med generalplanen är att trygga behoven hos den mångsidiga näringsverksamheten, läroanstalterna och innovationsklustren för att stärka livskraften. Därför är det viktigt att reservera tillräckligt med utrymme och möjligheter även för mångsidigt arbetsplatsbyggande.

Esbo är en klimatsmart nätverksstad

Klimatförändringen bekämpas genom att möjliggöra kolneutrala energilösningar och sörja för kolsänkor och kolförråd till exempel genom att anvisa de viktigaste kolsänkorna och kolförråden som grönområden i planen.

Målet med generalplanen är också att stödja övergången till mer utsläppssnåla färdsätt genom att med goda kollektivtrafikförbindelser sammankoppla stadscentrumen med varandra. Målet är att förbättra det tvärgående kollektivtrafiknätet. Även förutsättningarna för cykling förbättras genom att utveckla huvudnätet för cykling.

Esbo är trivsamt och naturnära

När staden blir tätare satsar man på en trivsam och promenadvänlig stadsmiljö och tillgängliga tjänster. Det är viktigt att identifiera de värdefulla kulturmiljöerna så att de kan värnas när staden utvecklas.

I målen har också antecknats närnaturens betydelse, som även betonades i invånarenkäterna. Dessutom är det viktigt att grönområdena bildar ett sammanhängande nätverk. I Esbo finns betydande blågröna områden som betjänar friluftslivet i hela Esbo och huvudstadsregionen. Enligt invånarenkäterna värdesätts närheten till havet och andra vattendrag och målet är att utveckla deras tillgänglighet och tjänster.

Esbo vill värna om den biologiska mångfalden. Omfattande och enhetliga grönområden är en viktig del av det ekologiska nätverket och stöder anpassningen till klimatförändringen. I ett tätare stadsområde främjar även små områden, såsom närparker, den biologiska mångfalden.

Generalplanens planutkast blir klart 2024 och förslag 2025–2026. Målet är att generalplanen godkänns 2027.

Läs mer om Esbo generalplan 2060

  • Planläggning
  • Generalplan 2060