Rekordmånga bostäder färdigställdes i Esbo 2022

31.1.2023 7.49Uppdaterad: 1.2.2023 6.17
Flervåningshus i Finno som är färdiga eller under byggnad.
Nya bostäder färdigställdes bland annat i Finno.Bild: Noora Nilsén / MySome

År 2022 färdigställdes det rekordmånga bostäder i Esbo, 5 625 stycken. Det är mer än någonsin tidigare och mer än för ett år sedan (5 465 bostäder).

Antalet påbörjade nya bostäder var 3 983, vilket är betydligt färre än under de två föregående åren då det påbörjades över 6 000 bostäder per år.

Antalet beviljade bygglov för nya bostäder, som var 5 060, minskade också jämfört med de två föregående åren.

”Även om antalet påbörjade bostäder minskade med en tredjedel, låg antalet dock långt över målet. Antalet varierade mycket från månad till månad. Under första hälften av året var antalet påbörjade bostäder dock nästan dubbelt så stort som under andra hälften av året", konstaterar bostadschef Anne Savolainen.

Antalet färdigställda bostäder översteg klart stadens årliga mål för bostadsproduktion (3 300 bostäder).  Målen för bostadsproduktionen definieras i avtalet för markanvändning, boende och trafik, som ingåtts mellan staten och kommunerna. Det nuvarande avtalet gäller 2020–2031. Esbo hör tillsammans med 14 andra kommuner till Helsingforsregionens avtal för markanvändning, boende och trafik.

Av de bostäder som färdigställdes fanns 1 025 i småhus och av dessa var tre fjärdedelar egnahemshus. Av de påbörjade bostäderna fanns 732 i småhus. Två tredjedelar av de färdigställda fritt finansierade bostäderna i flervåningshus fanns i hyreshus.

”Esbo stads byggnadstillsyn har beviljat märkbart fler bygglov för egnahemshus och parhus än någon annan kommun i Finland. Ungefär var tionde bostad i egnahemshus eller i parhus byggs i Esbo”, berättar direktören för miljö- och byggnadstillsynscentralen Pasi Timo.

Majoriteten av bostäderna intill spår

Största delen av de nya bostäderna färdigställdes i Ängskulla, Bergans, Södrik, Esbovikens centrum och Finno. Flest nya bostäder påbörjades i Finno, Storåkern och Ängskulla.

Statsstödda hyresbostäder och bostadsrättsbostäder

Antalet nya ARA-hyresbostäder var 954, vilket klart överskred målet på 660 bostäder. Över hälften av de färdigställda ARA-hyresbostäderna var i Esbo bostäder Ab:s hus. Antalet nya bostadsrättsbostäder var 188 och antalet bostäder med kortfristigt räntestöd var 61. Dessutom färdigställdes Esbos första delägarobjekt med borgenslån (91 bostäder) i Storåkern.

512 ARA-hyresbostäder påbörjades. Av dessa var 300 Esbo bostäder Ab:s bostäder. Dessutom påbörjades 88 bostadsrättsbostäder och 46 ARA-hyresbostäder med kortfristigt räntestöd.

  • Stadsutveckling
Hela Esbo