Direktörerna för de sex största städerna: Staten borde ingå ett avtal med storstäderna för att få fart på tillväxten i hela Finland

31.1.2023 16.39Uppdaterad: 1.2.2023 14.44

Finlands sex största städer presenterar en ny sorts allians för staten för att stärka tillväxten i städerna och hela Finland.

Förslaget om en stadsallians ingår i Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Åbo och Uleåborgs gemensamma mål för regeringsprogrammet, som offentliggörs i dag 31.1.2023.

– Finland står inför många svåra problem, från hållbarhetsgapet i offentliga finanser till bristen på kompetent arbetskraft och kampen mot klimatförändringen. Vi löser inte problemen med gamla metoder. Vi föreslår en ny samarbetsmodell, som bygger på att storstädernas roll som motor för ekonomisk tillväxt och välstånd i Finland, och som gagnar hela landet, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

– Fördelen med alliansmodellen är att den ställer upp ett gemensamt mål och att vi arbetar tillsammans som jämställda partners för att nå detta mål. Åtgärderna som finns att tillgå omfattar till exempel gemensamma investeringar, nära samarbete mellan staten och städerna för att föra idéer framåt och öka städernas handlingsfrihet, säger Tammerfors borgmästare Anna-Kaisa Ikonen.

Alliansmodellen är bekant från stora infrastrukturprojekt inom den offentliga och privata sektorn och har använts framgångsrikt när man till exempel byggt spårvägen i Tammerfors.

Bristen på kompetens bromsar tillväxten – det lönar sig att investera i snabba och smidiga åtgärder

Nästa regering måste fatta tuffa beslut för att stärka tillväxten och ta itu med till exempel bristen på kompetent arbetskraft. De sex städerna anser att lösningen på problemet kräver mycket starkare samarbete än vad nu är fallet.

– Finland behöver kompetent arbetskraft – snabbt och mycket. Detta gäller både näringslivet och den offentliga sektorn, till exempel skolor och inom småbarnspedagogiken. Enligt en färsk rapport kommer omfattande pensioneringar att drabba särskilt vård- och undervisningssektorn under de kommande åren. Nu är det dags för konkreta åtgärder. Regeringen bör utnyttja städernas kunskaper om den egna regionen och tillsammans fundera på hur man kan stärka kompetensen på ett effektivt sätt, säger Minna Arve, borgmästare i Åbo.

De sex städerna skulle vilja permanent öka antalet platser för högskoleutbildning och yrkesutbildning i tillväxtcentrumen, särskilt inom sektorer med brist på arbetskraft, så som småbarnspedagogiken. Organisering av yrkesutbildningen måste göras mer flexibel, så att man snabbt och flexibelt kan reagera på kompetensbrist. Man måste också göra det attraktivare för internationella proffs att komma till Finland och lättare för dem att bosätta sig här.

– Konkurrensen om kompetent arbetskraft pågår inte bara inom landet utan även internationellt. Finland är ett land med en åldrande befolkning och den enda vägen ut är att vara framgångsrik i konkurrensen. Integrationen i Finland måste gå smidigt, från tillståndsprocess till organisering av småbarnspedagogiplatser och engelskspråkig studentexamen. Tjänster som stöder internationella proffs att bosätta sig i storstäderna måste göras permanenta, för att hela processen med att locka talanger ska fungera, säger Ari Alatossava, biträdande borgmästare i Uleåborg.

Statsandelssystemet bör strama upp, inte bromsa upp

Tillkomsten av välfärdsområdena framhäver städernas roll som skapare av bildning och kompetens och framför allt av livskraft.

– Det är uppenbart att kommunernas finansieringssystem måste anpassas för att stödja tillväxt och livskraft. I statsandelssystemet måste man bättre beakta till exempel antalet personer som talar främmande språk, investeringsbehov och främjande av livskraft, säger Ritva Viljanen stadsdirektör i Vanda.

– Finlands ödesfråga är, behåller städerna sin kritiska förmåga att investera i tillväxt. Den kommande regeringen måste se till att städerna behåller både förmågan och incitamenten att utveckla en attraktiv verksamhetsmiljö för både invånare och företag samt locka internationella tillväxtinvesteringar till Finland. Samarbetet mellan staten, städerna, företagen och universiteten är av avgörande betydelse för Finlands konkurrenskraft, säger Jukka Mäkelä, Esbo stadsdirektör.

Sex städer, sex lösningar: De sex största städernas målsättningar för regeringsprogrammet

 1. Att bilda en strategisk allians och ett permanent samarbetsorgan mellan de sex största städerna och staten. Alliansen skapar tillväxt och främjar tillgången till kompetent arbetskraft, digitalisering, forskning, utveckling och innovation samt export, samtidigt som den lockar till sig investeringar och ökar städernas handlingsfrihet.
 2. För att hantera kompetensbrist och att stärka kompetenser kommer antalet startplatser för högskole- och yrkesutbildning i tillväxtcentra att ökas permanent. Utbildningssystemet och examensstrukturerna utvecklas för att möta behoven i ett föränderligt arbetsliv.
 3. Processen för uppehållstillstånd och registrering av internationella arbetstagare försnabbas. Finansieringen av TE-tjänsterna tryggas för att ge kommunerna möjlighet att lyckas lösa problematiken med bristande matchning av arbete och arbetskraft.
 4. Städernas tillväxt stöds och investeringskapaciteten stärks genom att systemet med statsandelar förtydligas och kommunernas skatteunderlag förbättras.
 5. Förbättrad tillgänglighet samt internationella och nationella förbindelser.
 6. Hållbar tillväxt och den gröna och digitala omställningen påskyndas genom att öka vetenskapsfinansieringen och minska fragmenteringen av högskolesektorn. Regionala ekosystem för cirkulär ekonomi i de största städerna påskyndas och resurser anslås till städernas arbete för att uppnå nationella mål för koldioxidneutralitet och innovationer som stöder den digitala och gröna dubbla övergången.

De sex största städerna är hem för mer än 1,8 miljoner finländare

 • De sex största städerna i Finland är Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Åbo och Uleåborg.
 • Där bor sammanlagt långt över 1,8 miljoner människor, 37 procent av Finlands befolkning under 30 år och 67 procent av de som talar ett främmande språk.
 • De sex städerna står för 40 procent av jobben i hela landet och 38 procent av de arbetslösa.
 • 47 procent av universitetsexamina avläggs i de sex största städerna.
 • Cirka 55 procent av Finlands bruttonationalprodukt genereras i de sex städerna.
 • I framtiden kommer Finlands befolkning bara att växa i städerna – befolkningen i de sex största städerna förutspås växa till nästan 2,2 miljoner år 2040.

Ladda ner här: Målen för regeringsprogrammet för de sex städerna 2023–2027(extern länk) (extern länk)(pdf)