C21-stadsdirektörernas mål för regeringsprogrammet: En hållbar framtid skapas i städerna

8.12.2022 6.00Uppdaterad: 8.12.2022 8.07

Stadsdirektörerna till de 21 största städerna i Finland vill genomföra ett resultatrikt samarbete med den kommande regeringen och arbeta tillsammans för hela Finlands bästa. C21-nätverkets mål för regeringsprogrammet betonar förtroende för städerna och ett genuint partnerskap, oro för resursernas tillräcklighet för att lösa utmaningar i världsklass samt bekämpning av klimatförändringen. Under den nästa regeringsperioden ska det vara städernas och den effektiva stadspolitikens tid.

Nätverket för de 21 största städerna i Finland offentliggjorde sina mål för regeringsprogrammet idag den 8 december 2022.

Från normstyrning till äkta partnerskap och resurser som motsvarar utmaningarnas storlek

Kriserna under de senaste tiderna har framhävt hur viktigt det är att aktörerna inom den offentliga sektorn agerar enhetligt och smidigt. I krissituationer står städer ofta i främsta linjen, såsom exempelvis coronapandemin och energikrisen har visat. Detta förändras inte även om städernas roll och ekonomiska spelrum ändras vid ingången av 2023 i och med social- och hälsovårdsreformen. 

”Nästa regering ska identifiera de möjligheter som den nya situationen medför. De stora städerna har mycket potential och deras framgång är av betydelse för hela samhällsekonomin. Hittills har man inte till fullo identifierat detta vilket har lett till att städernas ekonomiska ställning har försämrats, också under den pågående regeringsperioden. Nästa regering bör därför stärka städerna och undvika sådana reformer som försämrar ekonomin och investeringsförmågan hos dem som främjar Finlands tillväxt. Endast på så sätt har städerna möjlighet att svara på utmaningarna i samband med tillväxten och den gröna övergången", konstaterar Helsingfors borgmästare och C21-nätverkets ordförande Juhana Vartiainen.

För att stärka de stora städernas ekonomiska ställning krävs bland annat att man utreder kommunernas finansieringsbas på lång sikt. Dessutom ska finansieringsmodellen för social- och hälsovården uppdateras, resurserna för högskoleutbildningen ökas för att förbättra tillgången på arbetskraft samt maximal EU-finansiering ansökas för trafikprojekt.

Inom stadspolitiken betonar C21-stadsdirektörerna handlingsfrihet, skapande av möjligheter och identifiering av behoven i olika regioner. 

”Lagstiftningen måste bättre kunna anpassas till funktionellt olika kommuner och stadsorganisationer. Det är också mycket viktigt att den strikta normstyrningen luckras upp jämfört med nuläget. Till exempel i samband med reformen av sysselsättningstjänsterna har kommunernas möjligheter att fatta beslut som baserar sig på lokala behov begränsats i onödan genom detaljerade bestämmelser om serviceprocessen”, konstaterar Jaakko Kiiskilä, Seinäjokis stadsdirektör.

Klimatförändringen stoppas i de stora städerna

Alla C21-städer utför aktivt klimatarbete och har en nyckelroll i förverkligandet av Finlands nationella koldioxidneutralitetsmål. Kriget i Ukraina har understrukit vikten av att främja den gröna övergången och förnybara energiformer, som under nästa regeringsperiod lyfts fram som en allt viktigare fråga.
”Tillräckliga resurser ska anvisas för övergången till jordvärme, vindkraft, väte och solenergi för att såväl hushåll som industrin ska kunna övergå till hållbarare energiformer. Dessutom ska man se till att vi hela tiden kan utveckla allt effektivare lösningar. Därför ska tillräcklig finansiering anvisas för FoUI-verksamheten. En gemensam lägesbild och dialog mellan staten och städerna behövs också i fråga om koldioxidneutralitetsarbetet. Tillsammans kan vi effektivt övervinna den största utmaningen i vår tid”, konstaterar Åbos borgmästare Minna Arve.

Till C21-nätverket hör förutom Helsingfors även Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg, Åbo, Jyväskylä, Lahtis, Kuopio, Kouvola, Björneborg, Joensuu, Villmanstrand, Tavastehus, Vasa, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Kotka, Salo och Borgå. Städernas bestående nätverk stärker den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning.