Detaljplanen för Tegelbacksbrinken hämtar höghus, affärslokaler och ett daghem till Stenbruket

16.11.2022 8.00
Illustrationen av höga ljusa flerbostadshus längs en grön väg.
Illustration av planeringsområdet från Bruksvägen. Illustration: L Arkkitehdit.Bild: L Arkkitehdit

Tegelbacksbrinken är det första stora kvarteret med fokus på boende som byggs i Stenbruksområdet. Den föreslagna detaljplanen skulle hämta nästan 800 nya invånare till området.

Tegelbacksbrinken ligger norr om Västerleden, alldeles i närheten av metrostationen i Stensvik. I stället för de nuvarande industri- och lagerbyggnaderna ska det byggas höghusbostäder, affärslokaler, ett daghem och ett parkeringshus. Det skogsdominerade området bevaras som utbredningsområde och förbindelseled för flygekorrar. 

Förslaget till detaljplan visar också inverkan av åsikter från invånarna. Särskilt trakten kring Bruksvägen har gjorts mer levande och varierande än hittills. Höjden på parkeringshuset har gjorts lägre, såsom de boende har önskat. Likaså även höghusen som ligger närmast småhusen intill området.  

Det lägsta höghusen föreslås nu bli 5–6 våningar höga. Det beräknade antalet invånare i området respektive planens totala våningsyta har sänkts visavi de tidigare planerna. De högsta husen i förslaget är 16 våningar höga. De ligger längs bruksvägen i den södra delen av området.  

Stadsplaneringsnämnden behandlar detaljplaneförslaget vid sitt möte 23.11.2022. Om planen ställs för påseende, hålls ett informations- och diskussionstillfälle för invånarna om den. Mer information läggs in på webbplatsen för detaljplaneprojektet och på Esbo stads Facebook-sidor.  

Den nya delgeneralplanen för Stenbruket styr arbetet 

Tegelbacksbrinken ingår i Stenbruket, ett större stadsområde, där en delgeneralplan nyss trädde i kraft. I stället för det gamla industriområdet, Stenbruket, skapas det nu en grönskande och tät stad med bostäder, arbetsplatser och tjänster.

Området har också ett viktigt innovationscentrum för bio- och cirkulär ekonomi som sammanför företag samt aktörer inom forskning och utbildning. 

Det kom inte in några klagomål på delgeneralplanen som godkändes i januari 2022, varför den trädde snabbt i kraft. 

Mer information: 

Webbplats för detaljplanen Tegelbacksbrinken 

Delgeneralplaner i Esbo 

Esbo stads Facebooksidor(extern länk) (extern länk)

 

  • Planläggning
Esboviken