De första erfarenheterna av finländskt arbetsliv lyfte fram starka sidor bland unga som ska integreras

23.11.2022 15.02
Nouh Safar Beek och Monika Toure har under sommaren förbättrat sina färdigheter för arbetslivet

Unga personer som flyttat till Finland och nu studerar inom den grundläggande utbildningen för vuxna har under sommaren förbättrat sina färdigheter för arbetslivet och fått värdefulla erfarenheter av att lyckas. I samarbete med Esbo stad, Omnia och föreningen Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry har man skapat verksamhet där de ungas färdigheter utvecklas och de får möjlighet att utnyttja vad de kan och ta viktiga steg mot ett lämpligt arbete och en framtid.

– Det är en svår fråga, funderar de sju unga som studerar inom den grundläggande utbildningen för vuxna. De samlades i slutet på augusti för att diskutera det de lärt sig under sommaren. Handledaren har bett dem fundera på sina starka sidor, vad de är bra på.

De unga har kommit till Finland för högst några år sedan och studerar på Omnia inom den grundläggande utbildningen för vuxna. Den grundläggande utbildningens sommarlov är långt, nästan tre månader, och under det kan många saker man lärt sig under läsåret bli bortglömda. Det är ofta inte möjligt att få ett sommarjobb i början av integrationsprocessen. Man har försökt ge de unga möjligheter att delta i verksamhet som stöder integrationen och deras kommande sysselsättning under sommarmånaderna

 

Färdigheter och självförtroende ökar i samma takt

Det lyckade pilotförsöket som utfördes i fjol somras fick fortsättning då VALLI ry:s Vanhustyön Trainee-verksamhet (praktik i äldreomsorgen) ordnade ett gruppförsök i servicehus som sköts av Espoon lähimmäispalveluyhdistys ry i juni. Den verksamhetsmodell som utvecklats i VALLI sammanför seniorer och unga som behöver sina första erfarenheter av arbetslivet. De unga lär sig att bemöta seniorer och att fungera som medlemmar i en arbetsgemenskap. Samtidigt utvecklades deras förmåga till växelverkan och deras språkkunskaper.

– Seniorerna var nyfikna på oss och ställde många frågor. Vi spelade bingo, vistades utomhus och dansade på mommodisco, minns de unga med ett leende.

 

Det är inte lätt för unga människor att identifiera sina starka sidor och uttrycka dem i ord, men efter den månad som de tillsammans tillbringade i servicehuset började de starka sidorna att klarna under de dagliga mötena med människor. Den positiva feedback de unga fick synliggjorde deras starka sidor och stärkte deras självkänsla.

 

Möjlighet att utnyttja de egna starka sidorna i det riktiga arbetslivet

Nouh Safar Beek, som deltog i arbetsprövning i ett servicehus i fjol, och Monika Toure, som deltog i år, berättar att programmet var deras första kontakt till finländskt arbetsliv. De tänker tillbaka på erfarenheten med värme.

 

Nouh berättar att han i början kände sig mycket nervös inför att möta seniorerna och samtala på finska. Invånarna i servicehuset tog emot honom väl och det började snart kännas naturligt att tillbringa tid tillsammans med dem. Seniorerna upplevde att Nouh, som till sin natur är lugn, var en god lyssnare och att han var lätt att närma sig. För Nouh själv var upplevelsen viktig. Han förlängde slutligen sin tid inom arbetsprövningen från fyra veckor till åtta. Under en så lång tid hinner man bli ordentligt bekant med sina samtalspartner. Nouh ler och visar upp ett fotografi som han bär i sin plånbok. Det föreställer en av servicehusets seniorer i hennes ungdom. Hon gav fotografiet till Nouh som minne.

 

För Monika kändes det ända från början naturligt att närma sig seniorerna. Hon fick beröm för att hon själv tog initiativ och för sin förmåga att lägga märke till saker och situationer där hon kunde hjälpa till. Invånarna i servicehuset blev förtjusta i Monikas soliga inställning och hon var en populär danspartner på mommodiscot som ordnades för dem. Genom arbetsprövningen blev hon också säker på vad hon vill jobba med i framtiden:

– Jag fick redan göra många saker själv. Jag kände att jag kunde hjälpa och att jag var på rätt plats. Jag vill bli närvårdare.

 

Även socialhandledaren Anne-Maarit Pullinen, som jobbar inom den grundläggande utbildningen för invandrare inom Esbo stads invandrartjänster, har lagt märke till att det är viktigt för de unga att de får erfarenheter av arbetslivet.

– Ungdomarnas erfarenheter av att de kan saker och kan lita på sina färdigheter har ökat. Under arbetsprövningen får de erfarenheter av att lyckas som avviker från de erfarenheter som skolan kunnat erbjuda dem. De har börjat ta mer ansvar och egna initiativ – vilket också syns i skolan. De unga har själva varit nöjda med att de fått tala finska.