Starkare involvering av Finlands sex största städer i den nationella EU-påverkan

Publicerad: 9.6.2022 7.00

Finlands, Europas och världens stora frågor avgörs i städerna – oavsett om det gäller bekämpning av klimatförändringen, att ge en skjuts till hållbar tillväxt eller att lösa bristen på experter. Städerna bygger en hållbar framtid inom EU-nätverk och -projekt.

De sex största städerna – Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo – måste involveras starkare än hittills i den nationella EU-påverkan.

De sex största städerna är aktiva inom nätverket Eurocities som är en känd opinionsbildare inom stadspolitik och representerar över 200 städer och 130 miljoner invånare i Europa. Esbo stad ordnar Eurocities-nätverkets årliga konferens den 8–10 juni 2022. Gäster på evenemanget är bland annat Europeiska kommissionens vid ordförande Frans Timmermans och Finlands EU-minister Tytti Tuppurainen och cirka 400 representanter från europeiska städer. Det centrala temat för den årliga konferensen är fördjupandet av dialogen mellan städerna och kommissionen i åtgärderna mot klimatförändringen.

De sex största städerna har fört en dialog med EU-institutionerna i flera årtionden. Dialogen mellan städerna och kommissionen har utvecklats bland annat i kontexten för Urban Agenda. En positiv utveckling är att det så kallade uppdraget för städer (Cities Mission) har inkluderats i EU:s finansieringsprogram. Ur europeiskt perspektiv har Finlands sex största städer varit aktiva utvecklare av stadspolitiken när de genomfört den unika 6Aika-strategin.

Sitra publicerade på Europadagen 9 maj 2022 utredningen ”EU-lainsäädäntöprosessista ja siihen osallistumisesta Suomessa” (ung. Om EU-lagstiftningsprocessen och deltagandet i den i Finland).  En av utredningens viktigaste slutsatser är att Finlands EU-lagstiftningsprocess inte stödjer förhandspåverkan, som ansetts vara viktig. Vi ger vårt stöd till omstrukturering av EU-påverkan. Städerna bör involveras aktivare i formandet av Finlands EU-agenda och EU-ståndpunkter.

Också det kommande regeringsprogrammet måste därför erkänna städernas betydelse i EU-samarbetet och ställa upp gemensamma mål för regeringen och städerna, för att Finland ska i framtiden vara grönare, mer digital, tillgängligare och uppmuntra delaktighet mer. De ungas röster har lyfts fint i det framtidsorienterade programmet Future Mentors. Vi tackar Esbo stad för att de unga mentorerna har utmanat oss stadsdirektörer att se städernas verksamhet med de ungas ögon.

Eurocities-konferensen erbjuder europeiska stadsdirektörer möjlighet att behandla situationen i Ukraina. De sex största städerna stödjer ukrainare som behöver tillfälligt skydd. Principiellt stödjer vi även återuppbyggandet av Ukraina som en del av den europeiska gemenskapen av städer.