Projekt för att förenhetliga lärstigen för flerspråkiga barn stärkte yrkeskunnigas kompetens och familjernas färdigheter att stödja barnets lärande

Publicerad: 30.6.2022 5.55Uppdaterad: 5.7.2022 5.58
Bild: Olli Häkämies

I projektet Monikielisen lapsen eheä oppimispolku (Enhetlig lärstig för flerspråkiga barn) har man aktivt utvecklat metoder för att stödja flerspråkiga barn i lärandet och utvecklingen av ett annat språk.

I Esbo har andelen barn med främmande språk som modersmål inom småbarnspedagogiken och undervisningen ökat kraftigt under de senaste åren. För att yrkeskunniga inom småbarnspedagogiken och undervisningen ska kunna stödja flerspråkigheten och utvecklingen av språket på ett så bra sätt som möjligt, behöver de kompetens och information till stöd för sitt arbete. Esbo har strävat efter att svara på detta behov med projektet Monikielisen lapsen eheä oppimispolku (Enhetlig lärstig för flerspråkiga barn).

Syftet med projektet är sedan förra hösten att förbättra förutsättningarna för lärande för barn med invandrarbakgrund. Projektet har erbjudit en extra resurs för utveckling av stöd för flerspråkiga barn som vanligen görs som en del av grundarbetet.

”I detta projekt, som snart löper ut, har man strävat efter att hitta och lyfta fram goda praxis och etablera dem som en del av vardagen inom den förberedande undervisningen. Syftet har varit att hitta verksamhetssätt, med vilka man stödjer utvecklingen av barnets lärandespråk och matematiska färdigheter i samarbete med föräldrarna”, berättar Irene Altundas, projektarbetare inom projektet Monikielisen lapsen eheä oppimispolku (Enhetlig lärstig för flerspråkiga barn).

Språk är ett redskap för tänkande, självförverkligande och interaktion, vilket innebär att det är oerhört viktigt att man stödjer utvecklingen av barnets språk. Vid sidan av att lära sig finska och svenska, är det viktigt att barnet får stöd i sitt modersmål.

”Bemästring av det egna modersmålet skapar en grund för förmågan att tolka saker och ting, lära sig olika abstrakta begrepp och relationer, och på så sätt även tillägna sig ett annat språk eller till och med matematiska färdigheter. Därför kan inte dess betydelse överdrivas. Det bästa slutresultatet uppnås i samarbete med barnets föräldrar med stöd för barnets övergripande språkkunskaper”, säger Altundas.

Även föräldrarna behöver information om stöd för flerspråkighet

Forskning visar att det viktigt att småbarnspedagogiken och skolan stödjer utvecklingen av inte bara inlärningen av språk, utan även den flerspråkiga identiteten. Barnet behöver omges av sensitiva fostrare, som bemästrar en språkmedveten pedagogik.

”Skolor och daghem spelar en betydande roll i uppbyggnaden av barnets personliga kulturidentitet och hens utveckling till en aktiv aktör i sin egen gemenskap. Flerspråkighet är en oerhörd rikedom, men för att växa upp och bli flerspråkig, krävs medvetet stöd och tillräckligt mångsidig exponering för språk. Även föräldrarna behöver tips och information om hur språk utvecklas och hur de kan stödja barnets lärstig. Vårdnadshavarna kan stödja barnets lärande till exempel genom lek”, säger Altundas.

I projektet har man utbildat personal samt inhämtat och producerat rikligt med material för såväl vårdnadshavare som yrkeskunniga inom småbarnspedagogiken. Materialet har även översatts till olika språk inom projektet.

Även om detta projekt, finansierat av Utbildningsstyrelsen och Esbo stad, nu har kommit till ända, fortsätter tillämpningen av erfarenheterna och de goda verksamhetssätten som projektet har genererat. Utvecklingen fortsätter i framtiden som en del av strukturerna för grundarbetet.

”Språkmedveten pedagogik är numera mer bekant för yrkeskunniga och i led med projektet har de även en tydligare uppfattning om vad de ska betona utöver handledande dokument, såsom ramarna för planen för småbarnspedagogik och förundervisning – språkmedvetna lekar, dialogisk läsning, matematiska färdigheter på ett roligt sätt och intensivt samarbete med vårdnadshavare”, sammanfattar Altundas projektets framgångar.

Mer information:

Irene Altundas

projektarbetare
Sektorn för fostran och lärande
Finskspråkig småbarnspedagogik
irene.altundas@espoo.fi
tfn +358 4063 68071

(anträffbar till 1.7.2022)

 

 

  • Småbarnspedagogik
  • Grundskola
  • Förskola