Nämnden Svenska rum godkände uppdateringen av planen för småbarnspedagogik

Publicerad: 16.6.2022 15.30
Skolkorridor med skor på golvet.
Bild: Summit media

På torsdagens möte godkände nämnden Svenska rum uppdateringen av planen för småbarnspedagogik på svenska i Esbo. De mest centrala ändringarna gäller stöd för barnen. Mindre ändringar har gjorts bland annat i anknytning till mångsidig kompetens och lärområdena.

Ett nytt kapitel om barnets stöd har lagts till i planen. Centralt i kapitlet är en beskrivning av bedömning av barnets stödbehov samt planering, genomförande och utvärdering av stödet. I kapitlet beskrivs även de tre stödnivåerna allmänt, intensifierat och särskilt stöd samt de stödformer som ska erbjudas barnet.

Principen om inkludering och ett sjätte kompetensområde, digital kompetens, har lagts till.

Nämnden godkände uppdateringen av läroplanen för grundläggande utbildningen

Nämnden godkände uppdateringen av läroplanen för grundläggande utbildningen på svenska i Esbo. Uppdateringarna baserar sig huvudsakligen på ändringar som Utbildningsstyrelsen har gjort i grunderna. Ändringarna anknyter till förebyggande av mobbning samt diskriminering och disciplin.

Ändringarna leder till förändringar i den lokala läroplanen på följande sätt: en formulering om att barnets bästa i första hand ska beaktas vid planering och anordnande av samt beslutsfattande om undervisning har lagts till, en formulering om elevens skyldighet att inte mobba och diskriminera har lagts till och en formulering om personalens anmälningsskyldighet vid misstanke om mobbning, trakasserier, diskriminering eller våld har lagts till.

Utöver dessa förändringar görs mindre justeringar i texten bland annat gällande anvisningar för särskild examen. Alla omnämnande av påbyggnadsundervisningen har därtill raderats ur läroplanen. Ändringarna i den lokala läroplanen träder i kraft 1.8.2022.

Kommuntillägg för stöd till barn inom småbarnspedagogik som ordnas med stöd för privat vård av barn

Nämnden Svenska rum beslutade att ta i bruk kommuntillägg för stöd till barn inom småbarnspedagogik som ordnas med stöd till privat vård från 1.8.2022. 

I den nya lagen som träder i kraft 1.8.2022 definieras stöd till barn inom småbarnspedagogiken noggrannare än tidigare. Barnet ska få det stöd som hen behöver som en del av den allmänna verksamheten inom småbarnspedagogiken genast när ett behov av stöd har uppkommit. Formerna för stödet som barnet får kan vara pedagogiska, strukturella och vårdinriktade.

Före lagreformen har det varit vanligt att barn som behöver mer omfattande stöd hänvisas till kommunal småbarnspedagogik. I och med lagreformen beräknas antalet barn som behöver stöd vid enheter som verkar med stöd för privat vård öka och en del av de barn som behöver stöd kommer också att behöva strukturella stödåtgärder som kräver ekonomiska tilläggsresurser. Ersättningen till privata serviceproducenter av de kostnader som hänför sig stöd till barn baserar sig på kommunernas prövning.

Övrigt på nämndens möte:

  • Nämnden godkände preciseringar i läroplanen för gymnasieutbildning på svenska i Esbo
  • Nämnden godkände preciseringar i läroplanen för förskoleundervisningen på svenska i Esbo
  • Nämnden beslutade om prislistor för fakturering av småbarnspedagogik från och med 1.8.2022

 

Mera information:

Aino Akinyemi
Viceordförande för nämnden Svenska rum
Tfn: 040 541 1445

Barbro Högström
direktör för Svenska bildningstjänster
Esbo stad
Tfn:+358 50 351 1497
barbro.hogstrom@espoo.fi

  • Svenska rum