Esbos klimatutsläpp sjönk igen – “Vårt mål är att vara en koldioxidneutral stad före 2030.”

Publicerad: 30.6.2022 13.06
Utsläppen av växthusgaser i huvudstadsregionen under 2011–2021. Utvecklingen av totalutsläppet av växthusgaser i Esbo.
Utsläppen av växthusgaser per invånare har sjunkit i huvudstadsregionen sedan 2007. Esbos invånarspecifika utsläpp har varit de lägsta bland städerna i huvudstadsregionen alltsedan 2016. Källa: Utsläpp av växthusgaser 2021 HRM

HRM:s utsläppsberäkning visar att Esbos totalutsläpp sjönk med 9 procent under 2021, trots att produktionen av fjärrvärme och elförbrukningen i huvudstadsregionen ökade märkbart.

Uppvärmningsperioden 2021 var kall jämfört med 2020. Trots detta fortsatte klimatutsläppen att sjunka mot målet om ett koldioxidneutralt Esbo före 2030. Esbos totalutsläpp sjönk med 9 procent och de invånarspecifika utsläppen med 10 procent jämfört med 2020. Esbos invånarspecifika utsläpp, 2,8 ton CO2-ek, var de lägsta i huvudstadsregionen för redan femte året i ordningen. 

De största utsläppen orsakas av uppvärmningen av byggnader, i vilket man även uppnådde de största minskningarna av utsläpp. Esbo och Fortum fortsätter sin gemensamma resa mot att avstå från stenkol i produktionen av fjärrvärme före 2025. Under 2021 minskade förbrukningen av stenkol med cirka en fjärdedel jämfört med året innan. Redan mer än hälften av Esbos fjärrvärme produceras med förnybara energikällor. Inom produktionen av fjärrvärme sjönk också utsläppen med mer än 15 procent jämfört med året innan. 

Under våren tillkännagav Microsoft och Fortum ett samprojekt gällande ett nytt datacenter, vars spillvärme Fortum kommer att utnyttja som fjärrvärme. Utnyttjande av spillvärme som fjärrvärme minskar stadens klimatutsläpp ytterligare.

”Användningen av ren spillvärme som fjärrvärme hjälper oss oerhört på resan mot ett koldioxidneutralt Esbo före 2030. Den enskilt viktigaste klimatgärningen är att avstå från stenkol före 2025. Tillsammans med våra partner utvecklar vi kontinuerligt nya, innovativa och rena stadslösningar, så att vi ska lyckas uppnå vårt gemensamma mål”, berättar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Trafik med låga utsläpp och smarta lösningar 

Näst efter uppvärmningen orsakas de största regionala växthusgasutsläppen av trafiken och elförbrukningen. Under 2021 uppstod det i Esbo trafikutsläpp på cirka ett ton per invånare och utsläpp från elförbrukningen på ett halvt ton per invånare. Jämfört med året innan minskade utsläppen med cirka 2 procent.  

För att uppnå målet med koldioxidneutralitet måste också totalutsläppen från trafiken i Esbo börja minska. Målet kräver både att man ökar andelen hållbara färdsätt och övergår från fossila till fossilfria drivkrafter. Under innevarande mandatperiod kommer stamnätet för Esbos kollektivtrafik att utvecklas oerhört, då trafikeringen börjar på förlängningen av Västmetron och Spårjokerns snabbspårväg. Laddningsinfrastrukturen för elbilar och andra eldrivna fordon utvecklas tillsammans med partneraktörer. 

I våras utsåg Europeiska kommissionen Esbo till att förverkliga missionen med 100 klimatneutrala och smarta städer. Detta stärker ställningen för aktörer i Esbo ytterligare som en central, europeisk utvecklingsmiljö för lösningar, som stärker områdets konkurrenskraft och som det finns efterfrågan på även på andra ställen”, berättar strategidirektör (t.v.) Pasi Laitala.

Under 2022 kommer vägkartan Ett koldioxidneutralt Esbo 2030, som sammanställer stadens eget klimatarbete och det klimatarbete som idkas med gemenskapen Esbo, att föras till stadsfullmäktige för beslutsfattande som strategisk plan. Målet är förutom att minska utsläppen i stadsområdet, även att säkerställa att stadens tillväxt förblir hållbar och att lösningarna som utvecklas tillsammans med partnerna hjälper till att lösa också den globala klimatutmaningen. 

Huvudstadsregionens utsläpp av växthusgaser beräknas utgående från förbrukningen i området. I beräkningen tas ingen hänsyn till indirekta utsläpp från konsumentprodukter, såsom mat eller byggprodukter.

Esbos största utsläppskällor utgörs av uppvärmningen av byggnader och trafiken. Dessutom uppstår utsläpp av konsumentprodukter som produceras utanför regionen, såsom inom produktionen av mat och konsumtionsvaror. HRM har inte beaktat dessa i sin årliga utsläppsberäkning. Källa: Utsläpp av växthusgaser 2021 HRM

Esbo startade 2013 ett sektorsövergripande programarbete för hållbar utveckling, som under två mandatperioder har minskat stadens utsläpp av växthusgaser tillsammans med regionens företag. Under denna pågående tredje period kommer Esbo att omvandlas till en koldioxidneutral föregångarstad före 2030.

Läs mer: Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt laskivat hieman vuonna 2021 - HSY(extern länk)

  • Klimat
  • Hållbar utveckling