Betydande EU-finansiering till Esbo stad för att förena motion, idrott och digitalisering – Nya upplevelser och sätt att utöva intressen för Esbobor

6.6.2022 6.21
Digital Racingin eSM-finaali 2021

Europeiska kommissionen har beviljat Esbo ett betydande projektbidrag för att utveckla intressen på gräsrotsnivå och för innovationer som förbättrar infrastrukturen inom motion. Projektet skakar befintliga idéer och uppfattningar om en aktiv livsstil och de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för idrott och motion.

Målen är att öka Esbos kompetens inom digitaliseringen av idrotten, att förbättra motionsaktörernas förutsättningar att dra nytta av digitaliseringen och att aktivera invånarna på ett sätt som bäst passar dem.

– Att Esbo fick EU-finansieringen visar att Esbos kompetens inom digitalisering och främjande av rörlighet erkänns på den europeiska nivån. Det är särskilt glädjande att finansieringen bidrar till att hela gemenskapen tillsammans utvecklar Esbo till en bättre idrottsstad. Invånarna, idrottsklubbarna, företagen och staden skapar tillsammans nya sätt att vara aktiva i vardagen, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Att ansöka om finansieringen har varit en del av Esbos strategiska linje för att förstå och stödja fenomen inom digital kultur, såsom e-sport och motionsspelande. Esbo har redan gjort stora investeringar i främjandet av fenomen inom den digitala kulturen. Utvecklingsprojektet möjliggör en mångsidigare verksamhet kring temat.

– Projektets genomförande är till hela stadens nytta. Det sammanfattar det arbete som redan utförts kring den digitala kulturen. Projektet gör det möjligt för oss att prova olika motions- och idrottsaktiviteter som utnyttjar digitaliseringen och som tidigare har hamnat i skymundan av större frågor, säger Kimmo Leinonen, koordinator.

Enheten för motion och idrott ansvarar för projektet som genomförs 2022–2024

Sammanlagt 5,5 miljoner euro anslogs till 17 organisationer. Esbo stad fick 381 000 euro. Utöver Esbo stad fick bland andra Nederländernas olympiska kommitté och det spanska fotbollsförbundet EU-finansieringen.