Nämnden Svenska rum behandlade uppföljningen av ekonomi och strategi

Publicerad: 19.5.2022 16.48

På torsdagens möte antecknade nämnden Svenska rum för kännedom nämndens och för sin del bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 30.4.2022.

Enligt en analys av nämndens verksamhet och resultat förväntas inkomstmålet och verksamhetsutgifterna för år 2022 förverkligas i enlighet med det budgeterade. Vid uppgörandet av budgeten har de tidigarelagda inbesparingarna i programmet En ekonomiskt hållbar stad beaktats. 

De budgeterade inkomsterna för år 2022 är 4 miljoner euro. 27 procent av inkomsterna har erhållits per 30.4.2022, vilket är knappa 30 procent mindre än vid motsvarande tidpunkt året innan. Uppföljningen av inkomsterna är ändå inte jämförbar med året innan eftersom stadens bokföringsprocesser ändrats. Året innan inkluderade understöden alla tillgängliga, erhållna understöd medan bokföringen innevarande år inkluderar endast den andel av de erhållna understöden som redan använts.  

Av de budgeterade verksamhetsutgifterna på 70,7 miljoner euro har 21,9 miljoner euro använts, det vill säga 31 procent, per 30.4.2022. Användningsgraden är den samma som vid motsvarande tidpunkt året innan. 

Övrigt på nämndens möte: 

  • Nämnden Svenska rum gjorde ändringar i beslutanderätten för tjänstemän i resultatenheten Svenska bildningstjänster och staben för sektorn för fostran och lärande. 

  • Nämnden Svenska rum avslog begäran om omprövning gällande justeringen av elevupptagningsområdena för Karamalmens skola och Lagstads skola.

Ytterligare information 

Eva-Lena Gästrin 
Nämndens ordförande 
Nämnden Svenska rum 
Tel: +358 50 544 8103 

Barbro Högström 
direktör för Svenska bildningstjänster 
Esbo stad / Resultatenheten Svenska bildningstjänster 
Tel: +358 50 351 1497 
barbro.hogstrom@espoo.fi 

 

 

  • Svenska rum