Kungsgårdsskolan och Kungsgårds daghem blev färdig i Kurtby – i skolbyggnaden utnyttjas förnybara energiformer

16.5.2022 11.55Uppdaterad: 17.5.2022 6.16
Kungsgårdsskolan och daghems huvudlobby.

Nybyggnationen Kungsgårdsskolan och Kungsgårds daghem (adress Kurtbyvägen 42) har blivit färdig i enlighet med målen och affärsverket Lokaltjänster har tagit den emot för ibruktagande.

Den nya skol- och daghemsbyggnaden har byggts i anslutning till den historiskt värdefulla gamla skolan i Kurtby. Nybyggnationen med två våningar erbjuder hälsosamma och trygga lokaler för cirka 390 svenskspråkiga lågstadieelever och förskole- och daghemsbarn samt personalen.

Skol- och daghemsbyggnadens storlek är cirka 5 200 bruttokvadratmeter. Byggprojektet i Kurtby inleddes våren 2020 och de egentliga byggarbetena inleddes sommaren samma år. Innan skolan börjar i augusti möbleras lokalerna fortfarande och gårdarna färdigställs. I och med ibruktagandet av den nya skolbyggnaden avlägsnas skol- och daghemsbyggnaderna från närheten av den gamla skolan.

Man har fäst särskild uppmärksamhet på förhållande- och fukthantering på arbetsplatsen för skolan under hela byggfasen: det har använts verksamhetsmodellen Kuivaketju 10 som minskar risken för fuktskador under byggnadens hela livscykel. Dessutom har man i planeringsfasen för den nya skolan beaktat Esbo stads koldioxidneutralitetsmål: solpaneler har monterats på taket. Dessutom har nio bergvärmebrunnar monterats i parkeringsplatsen.

”Jag tycker att skol- och daghemsbyggnaden är i sin helhet lyckad samt fräsch och ljus. Små detaljer gör den unik: på tomten finns flygekorrskog som har bevarats i naturtillstånd. På tomten ligger också en stor sandplan som förutom skolbarn betjänar även närområdets invånare på fritiden”, säger Riikka Sippo-Hosio, byggherre vid Lokaltjänster.

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy ansvarade för den huvudsakliga planeringen av Kungsgårdsskolan och Kungsgårds daghem och huvudentreprenören har varit Arkta Rakennuskultti Oy. Projektets helhetskostnader är cirka 18 miljoner euro.

 

Köklax