Nämnden Svenska rum godkände principerna för anordnandet av eftermiddagsverksamhet

Publicerad: 4.11.2021 16.57

På torsdagens möte godkände Nämnden Svenska rum principerna för anordnande av lagstadgad eftermiddagsverksamhet från och med den första augusti 2022 (bordlagt 30.9.2021).

Nämnden Svenska rum godkände principerna för anordnandet av eftermiddagsverksamhet. Principerna består av principer för anordnande och genomförande av eftermiddagsverksamhet, barninvalskriterier och upphandlingsprinciper, principer för beviljande av understöd och principer för eftermiddagsverksamhet i egen regi.

Föredragande ändrade på behörighetskraven för personalen i förslaget.

Nämnden gjorde två tilläggsförslag enligt följande:

  • Eftermiddagsverksamhet på svenska bör tryggas också i fortsättningen. Nämnden Svenska rum ser att det finns en risk att finskspråkiga aktörer godkänns som serviceproducenter för den svenskspråkiga eftermiddagsverksamheten. Nämnden yrkar på att eftermiddagsverksamheten också i framtiden bör ordnas på god svenska av aktörer som har tidigare erfarenhet av att ordna eftermiddags- eller motsvarande verksamhet på svenska.
  • Nämnden förutsätter att kvalitetskriterierna för val av serviceproducenter ges nämnden för kännedom vid nämndens följande möte.

Principerna träder i kraft 1.8.2022. Principerna efterföljs emellertid redan i val av serviceproducenter och barninval under våren 2022.

Inom Svenska bildningstjänster har verksamheten inte tidigare anordnats som köptjänst, utan eftermiddagsverksamheten har genomförts som egen verksamhet och understödd verksamhet. I fortsättningen tas möjligheten till köptjänster i bruk även inom de svenskspråkiga tjänsterna. I principerna enligt beslutsförslaget ökas antalet köptjänster. Grunden för detta är både en ekonomisk och en funktionell ändamålsenlighet.

Mera information om Principerna för anordnande av eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen.(extern länk)

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden Svenska rum antecknade även för kännedom direktionen för Finno skola.

​​​​​​​Information

Nämnden Svenska rums viceordförande Aino Akinyemi, tfn 040 541 1445

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497

Föredragningslistor och möteshandlingar(extern länk)
Mer information om nämnden Svenska rum