Arbets- och lovtiderna för läsåret 2022–2023 har fastställts

Publicerad: 26.11.2021 11.09
En elev drar en annan elev på en pulka.
Bild: Taru Turpeinen

Nästa höst inleder stadens skolor och gymnasium läsåret 11.8.2022 och höstlovet är vecka 42. I en enkät som elever, studerande, vårdnadshavare, personal och skolornas direktioner hade möjlighet att svara på, kartlades åsikter om arbets- och lovtider inför nästa läsår.

Nämnden för fostran och lärande och nämnden Svenska rum fastställde lov- och arbetstiderna på sina möten den 24.11 och den 25.11.2021.

Arbets- och lovtiderna läsåret 2022–2023

Höstterminen för de svenskspråkiga grundskolorna, förskolorna och gymnasiet är 11.8–22.12.2022. Det veckolånga höstlovet infaller 17.10–21.10.2022.

Vårterminen börjar 9.1.2023 och sportlovet infaller den nästsista veckan i februari 20.2–24.2.2023.

Antalet arbetsdagar under läsåret är 187. Grundskolorna och gymnasiet har möjlighet att anhålla om att byta ut en arbetsdag mot en arbetslördag. Under arbetslördagen följs arbetsordningen för den dagen som byts ut. Förskoleundervisningen följer samma tider förutom att vårterminens sista arbetsdag är fredag 2.6.2023.

Esbo erbjuder ett brett utbud avgiftsfria aktiviteter under lovtiderna

Under skolornas och gymnasiernas lovtider erbjuder Esbo många olika slags aktiviteter i ungdomslokalerna, idrottsplatserna och museerna. De aktiviteter som staden erbjuder under lovtiderna är avgiftsfria, och vårdnadshavare och studerande får information om dessa via Wilma och på stadens webbplats.

  • Fostran och lärande
  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning