Nämnden Svenska rum lämnade förslag till budget och ekonomiplan

Publicerad: 30.9.2021 18.05

På torsdagens möte lämnade nämnden Svenska rum förslag till budget och ekonomiplan.

Riktlinjerna och målen i Esbos strategi år 2022, budgetförslaget för år 2022 och ekonomiplanen för åren 2022–2024, nämnden Svenska rum

Enligt beredningens förslag skulle budgetramen för nämnden Svenska rum för år 2022 öka med 1,8%, det vill säga dryga en miljon euro jämfört med budgeten för år 2021. Ökningen av utgifterna orsakas främst av lokalhyror, löneförhöjningar, ökningen av antalet studeranden i gymnasiet samt det avgiftsfria andra stadiet. Utgifterna för lokalerna stiger med en miljon euro på grund av att Alberga daghem och skola tagits i bruk hösten år 2021 samt att Kungsgårds daghem och skolas nya lokaler tas i bruk år 2022. 

Löneförhöjningarnas inverkan i budgeten för år 2022 är dryga 0,2 milj. euro. Antalet studeranden i gymnasiet beräknas öka med 25 studerande. Dessa medför totalt tilläggsutgifter på dryga 0,1 miljoner euro. Det avgiftsfria andra stadiet förväntas medföra tilläggsutgifter på 0,4 milj. euro. Under budgetåret verkställs fullmäktigebeslutet om programmet En ekonomiskt hållbar stad. För att nå budgetramen behövs därtill ytterligare anpassningar på 0,3 milj. euro. Inkomstmålet i budgeten för år 2022 minskar med knappa 0,1 milj. euro. Minskningen orsakas av de förändrade klientavgifterna inom småbarnspedagogiken.

Tilläggsförslag

Nämnden gjorde ett tilläggsförslag till budgeten för år 2022 på 500 000 euro enligt följande:

•    400 000 euro för att försäkra att gruppstorlekarna inom undervisningen inte ska bli större och för att se till att särskilt stöd erbjuds för de elever som behöver det. 
•    100 000 euro för småbarnspedagogikens verksamhet. På finska sidan har det reserverats 1 000 000 euro för rekrytering av personal för småbarnspedagogiken. Rekryteringen av svenskspråkig personal har redan i många år varit problematisk. Ifall rekryteringsbonus/löneförhöjningar blir aktuella på finska sidan ska den svenskspråkiga personalen ha samma förmåner.

Budgetförslaget för år 2022 och ekonomiplanen för år 2022–2024 finns i sin helhet i möteskallelsen.
Nämnden Svenska rums utlåtande om affärsverket Esbo lokalers investeringsplan för 2022–2031
Investeringsförslaget gäller nya verksamhetslokaler, ombyggnad och tillbyggnad av gamla verksamhetslokaler samt ändring av användningsändamål för lokaler. Investeringsförslaget baserar sig bland annat på stadens officiella befolkningsprognos och uppföljning av denna, funktionellt utvecklingsbehov av lokalerna i servicenätet och Esbo lokalers prioritering av renoveringsbehov.

Nämnden Svenska rum föreslog att Esbo centrums daghem fogas till utredningsprojekten, dvs. projekten som inte har finansiering för investeringsperioden. Nämnden föreslår också att Mattlidens daghem och Esbo Arbis läggs till de hyresobjekt som Focus Mattliden genomför. Nämnden Svenska rum betonar att tillräckliga resurser ska reserveras för planläggningen och utvecklingen av området samt för planeringen av ombyggnaden och utbyggnaden av skolcentrumet redan för de följande åren. 

Tilläggsförslag

Nämnden Svenska Rum gjorde följande tillägg till i investeringsplanen: 

•    En behovsutredning ska göras för Esbo centrums daghem.
•    Nämnden understryker vikten av att arbetet för utvecklandet av detaljplanen vid Mattlidens skolcentrum fortskrider och att planen möjliggör en hållbar och flexibel miljö för det livslånga och livsvida lärandet. Detaljplanen behövs för att lägga till objektet i investeringsplanen.
•    En behovsutredning ska göras för Mattlidens gymnasium. Det ska vara möjligt att kunna utöka nybörjarplatserna i gymnasiet ytterligare utan att utrymmena utgör ett hinder. 
•    Nämnden värnar om att det också i framtiden ska finnas en svenskspråkig skola norr om Ring III.

Principerna för anordnande av eftermiddagsverksamhet 

Nämnden Svenska rum beslöt att bordlägga ärendet Principerna för anordnande av eftermiddagsverksamhet. Principerna består av principer för anordnande och genomförande av eftermiddagsverksamhet, barninvalskriterier och upphandlingsprinciper, principer för beviljande av understöd och principer för eftermiddagsverksamhet i egen regi. Principerna träder i kraft 1.8.2022, men efterföljs redan i val av serviceproducenter och barninval under våren år 2022. Ärendet behandlas på nytt på nämndens möte 28.10.2021.

Övrigt på nämndens möte

•    Nämnden gav ett utlåtande om att anställa samhällspedagoger i skolorna.
•    Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande enligt redogörelsen på invånarinitiativ gällande anordnande av eftermiddagsverksamhet.
•    Nämnden gav ett utlåtande om en fullmäktigefråga gällande att känna igen och förebygga hedersrelaterat våld i läroanstalter.
•    Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom nämndens och för sin del och bildningssektorns uppföljning av det ekonomiska läget och strategin, per 31.7.2021.
•    Nämnden Svenska rum fastställde sina mötestider för höstterminen år 2021 och vårterminen år 2022. 
•    Nämnden valde de svenskspråkiga skolornas och gymnasiets direktioner för perioden 2021–2023.

Ytterligare information
Nämndens ordförande Eva-Lena Gästrin, tfn 050 544 8103
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497

Möteshandlingar  (extern länk)
Mera information om nämnden Svenska rum 

Hela Esbo