Goda förutsättningar att utnyttja spillvärme från datacenter i Hästkärr

Publicerad: 22.9.2021 10.54Uppdaterad: 22.9.2021 13.14

I Esbo planeras ett datacenter som skulle placeras i Hästkärr i Högnäs, i åker- och skogsområdet mellan Ring III och Bodom träsk. Datacentret stöder Esbo stads mål att vara klimatneutralt före år 2030.

Datacentret skulle placeras i Hästkärr i Högnäs, i åker- och skogsområdet mellan Ring III och Bodom träsk. Bild: Ramboll

Fortum har ansökt om en planändring i Hästkärrsbergets område, vilket skulle göra det möjligt att grunda ett datacenter vars koldioxidfria spillvärme kan utnyttjas för värmeproduktion. Fortum bygger inte själv centret, utan letar fram en intresserad datacentersaktör som låter bygga det. Detaljplanen Hästkärrsberget behandlas av Esbo stadsplaneringsnämnd 30.9 och nämnden ger sedan ett förslag till stadsstyrelsen.  

Hästkärr är en lämplig plats för ett datacenter, eftersom området planlagts som industriområde och ligger vid goda trafikförbindelser, men ändå inte i centrum av stadsstrukturen. Ett tillräckligt stort och enhetligt byggområde gör det möjligt att bevilja byggrätt för ett större datacenter. 

Områdets goda sidor omfattar också närheten till fjärrvärmenätet och ett tillräckligt överföringsnät med en närliggande anslutningspunkt. På så sätt kan man undvika att bygga flera nya stora kraftledningar samt fjärrvärmeförbindelser och dessutom slippa de olägenheter som dessa skulle orsaka för invånare i en tätt bebyggd stadsmiljö.  

Fingrid bygger en ny transformatorstation för stamnätet, och också det kräver plats. Stationen betjänar inte bara datacentret utan också hela Esbo och säkerställer eldistributionen i en växande stad. 

Esbo har som mål att vara klimatneutralt före år 2030 och för det målet är datacentret en central faktor enligt en bedömning av klimatverkningarna. Fortum har förbundit sig vid att producera fjärrvärmen i Esbo klimatneutralt senast år 2029.  

Spillvärmen från datacentret leds in i fjärrvärmenätet för att ersätta värmeproduktion med stenkol. Återvinningen av spillvärmen från ett stort datacenter kunde minska på CO2-utsläppen med omkring 400 000 ton per år. 

Rekreationsområdena i Oitans tryggas 

Hästkärr ligger öster om rekreationsområdet i Oitans. Den detaljplan som nu behandlas påverkar inte skidspåren i området och bidrar till och med till att förbättra nätverket av rekreationsområden, eftersom den omfattar en ny friluftsled som kopplar samman rekreationsområdena på södra och norra sidorna av Ring III till varandra. 

Byggandet anpassas till det omgivande kulturlandskapet. Omkring friluftslederna och bostadshusen lämnas ett tillräckligt stort trädbestånd och datacentret kommer att finnas lägre ner än trädbeståndets toppar. 

Datacentret minskar bullret från Ring III i Oitans eftersom byggnaderna skyddar området från trafikbuller. Bullret som skapas av datacentrets verksamhet sprids inte i omgivningen.  

Datacentret skapar arbetstillfällen. Det uppskattas att antalet permanenta arbetstillfällen blir omkring 200–300 och under byggtiden omkring 2 000. 

Datacenter behövs på grund av digitaliseringen 

Datamängderna, digitaliseringen och molntjänsterna växer över hela världen. Därför behövs allt fler servercenter, för vilka operatörer söker lämpliga platser. Datacenterprojektet i Hästkärr är inte det enda av sitt slag.  

I Finland trädde i början av året i kraft en reform av elbeskattningen, som har som mål att locka investeringar till Finland i stället för till de övriga nordiska länderna. Bakom detta finns en tanke om att det är smart att locka en del av datacenterinvesteringarna till Finland och speciellt till områden där det är möjligt att utnyttja spillvärme. 

Esbo stadsplaneringsnämnd behandlar godkännandet av detaljplanen Hästkärrsberget på sitt sammanträde 30.9. Det slutliga beslutet om planen fattas av fullmäktige. 

  • Stadsutveckling
  • Planläggning
  • Hållbar utveckling
Esbo centrum