Kera blir en ekologisk stadsdel invid järnvägen

20.8.2021 7.02Uppdaterad: 24.8.2021 7.49

Utvecklingen av Kera börjar söder om järnvägen. Esbo har som mål att göra Kera till ett internationellt exempelområde för cirkulär ekonomi.

Arbetet med att utveckla Kera börjar söder om järnvägen i området kring Keran Hallit.

Området kring Kera station ändras från ett logistikområde till ett urbant bostadscentrum och arbetsplatsområde. Vid sidan av kollektivtrafiken ligger trafikens tyngdpunkt på att invånarna cyklar och går. 

Esbo stadsstyrelse behandlar ändringen av detaljplanen Kera och godkännandet av markanvändningsavtalen vid sitt möte måndagen den 23 augusti. Efter det föreläggs planändringen fullmäktige för godkännande. Efter att fullmäktige godkänt planen kan byggandet av bostäder inledas.  

Arbetet med att utveckla Kera börjar söder om järnvägen i området kring Keran Hallit.  

Kustbanan avgränsar planområdet i norr. Området gränsar till Ring II i väster. I söder gränsar området till Knektbackens småhusområde och i öster till Karavägen (Karamalmsvägen). Planområdets areal är 27,3 hektar. 

I mitten av bostadskvarteren byggs Keraparken och genom den en gång- och cykelväg som går under banan. Vid parken finns en reservering för en skola och två daghem. I området byggs nya gator och gång- och cykelbanor.  

Verksamheten vid Keran Hallit fortsätter tillsvidare 

Inkomsterna från markanvändningsavtalen täcker kostnaderna för kommunalteknik som behövs för att möjliggöra byggandet av bostäder i området. Till de markanvändningsavtal som markägarna och Esbo stad ingått hör en förbindelse om utveckling av Keraområdet. Målet med förbindelsen är att man i Kera samarbetar intensivt och utvecklar hållbara och utsläppssnåla lösningar. 

Förbindelsen stöder stadens mål att vara klimatneutral före 2030 och stärker en hållbar stadsutveckling. 

Den största markägaren söder om banan är S-gruppen, som också äger Keran Hallit.  

Enligt S-gruppen fortsätter verksamheten vid Keran Hallit åtminstone till sommaren 2025. S-gruppen river hallarna stegvis. I det första skedet under den kommande vintern rivs gaveln på hallarna, men detta påverkar inte verksamheten i Keran Hallit. 

Lokalen där Inex logistikcentral tidigare fanns och som ägs av SOK blev tom när logistikcentralens verksamhet flyttade till Sibbo 2019. I lokalerna har sedan dess bedrivits många slags verksamhet, såsom idrotts- och restaurangtjänster samt kultur. På innergården vid Keran Hallit finns bland annat ståtliga muraler. 

Två andra planer som gäller Kera är under beredning. I följande skede förändras industriområdet norr om banan till ett bostadsområde. Senare förnyas också området kring Vävarsvägen söder om Keran Hallit. Där byggs både bostäder och affärslokaler.  

Cirka 14 000 invånare i framtiden

Kera har definierats som ett område med höga byggnader. Höga flervåningshus byggs i stationens omgivning. 

Det har uppskattats att hela Keraområdet kommer att ha cirka 14 000 invånare i framtiden.

Planeringen av Kera styrs av strävan att vara ett föregångarområde inom hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och digitalisering.  

Esbo stad utvecklar Kera tillsammans med invånare, markägare, företag och andra samarbetspartner till ett internationellt exempel på cirkulär ekonomi.  

Cirkulär ekonomi innebär i Kera till exempel temporär användning av lokaler, nya energilösningar och färdsätt samt urban matproduktion. Digitalisering tillämpas i Kera bland annat vid planeringen och optimeringen av material- och energieffektivt byggande, avfallshantering och energiförbrukning.

  • Stadsutveckling
  • Hållbar utveckling
Alberga