Nämnden Svenska rum fastställde antalet elevplatser i årskurs 7 läsåret 2021-2022

Publicerad: 14.4.2021 9.45

Nämnden Svenska rum fastställde antalet elevplatser i årskurs 7 läsåret 2021-2022

Nämnden Svenska rum fastställde antalet elevplatser i årskurs 7 läsåret 2021-2022 enligt följande:

  • Lagstads skola 75 elevplatser 
  • Mattlidens skola 120 elevplatser 
  • Storängens skola 100 elevplatser 

Principer för fastställande av antal elevplatser i årskurs 1 och årskurs 7 inom den grundläggande utbildningen har fastställts av nämnden Svenska rum 19.11.2015 § 89. Det föreslagna antalet elevplatser utgår från en helhetsbedömning som gjorts av beredarna i samarbete med rektorerna.  

Motion om en enhetlig verksamhetsmodell för skolorna för förebyggande av mobbning och våld, hantering av situationer samt myndighetssamarbete

Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande till en fullmäktigemotion om en enhetlig verksamhetsmodell för skolorna för förebyggande av mobbning och våld, hantering av situationer och myndighetssamarbete.

I Esbos skolor råder nolltolerans mot mobbning och enligt läroplanen har eleven rätt till en trygg studiemiljö. I Esbo finns i enlighet med grunderna för läroplanen enhetliga modeller och uppföljning som specificeras enligt enhetens verksamhetsmiljö. Inom den svenska småbarnspedagogiken och undervisningen uppdateras planen för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasserier våren 2021 så att den överensstämmer med den finska planen "Yhdessä vahvaksi yhteisöksi - Ei kiusaamiselle". I planen har man sammanställt flera åtgärder för att förebygga mobbning och våld.

Svar på fullmäktigefråga om ingripande gällande skolvåld

Nämnden Svenska rum gav ett svar på en fullmäktigefråga om ingripande gällande skolvåld och säkerhet i skolorna.

I redogörelsen konstateras det att det i elevhälsoplanen finns anvisningar för förskoleundervisning, skolor och gymnasier för att ingripa i våldssituationer. Dessa har utarbetats i ett förvaltningsövergripande samarbete. Tyngdpunkten ligger på att förutse och förebygga våldssituationer, vilket inbegriper samarbetet mellan hemmet och skolan, riskhanteringen vid läroanstalten och personalens utbildning.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden godkände verksamhetsberättelsen för nämnden Svenska rum för år 2020
  • Nämnden antecknade för kännedom ett utlåtande gällande grunder för utbildning som handleder för examensutbildning.
  • Nämnden föreslår att stadsstyrelsen godkänner ändringarna i klientavgifterna för småbarnspedagogik enligt bilagan från 1.8.2021. Dessutom föreslår nämnden för stadsstyrelsen att avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 20 timmar per vecka fortsätter efter att det nationella försöket slutar 31.7.2021.
  • Nämnden föreslår för stadsstyrelsen att värdet på servicesedeln som betalas för ett femårigt barn som deltar endast i 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik inom småbarnspedagogik som produceras med servicesedel är hälften (koefficient 0,5) av servicesedelns maximivärde.
  • Nämnden beslutade att för ett barn i förskoleåldern betalas skillnaden mellan stödet för privat vård av barn i heltidsvård som fyllt 3 år och det stöd som Folkpensionsanstalten betalar för barn i förskoleåldern under tiden 1.8-31.5, om barnet trots hänvisning till förskoleundervisningen enligt vårdnadshavarnas beslut fortsätter i småbarnspedagogik på heltid i ett daghem som inte är en plats för anordnande av förskoleundervisning som godkänts av Esbo.

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar(extern länk)  

Mera information om nämnden Svenska rum(extern länk)

Hela Esbo