Lednings- och kabeldatatjänst

Esbo stad upprätthåller en centraliserad lednings- och kabeldatatjänst i samarbete med datakommunikations-, energi- och vattenförsörjningsföretag som är verksamma i Esbo och Grankulla. Esbos elektroniska service för byggande och markanvändning får du information om ledningar under marken i Esbo och Grankulla. När man utför planering, byggande och undersökning under markytan ska man innan arbetet påbörjas utreda hurdana ledningar som löper under markytan i arbetsområdet.

Lednings- och kabeldatatjänst

Hela Esbo