Detaljplanering steg för steg

Detaljplanen styr byggandet i och användningen av ett enskilt område, såsom ett kvarter eller en tomt. Målet är att samordna markägarens mål, invånarnas åsikter och många andra synvinklar.

Vid planläggningen preciseras detaljplanen steg för steg. Invånarna och andra intressenter kan delta i planeringen i olika skeden.

Planläggningens faser: inledning, beredning, förslag, godkännande och ikraftträdande. Bild: Stadsplaneringscentralen.

Detaljplaneringens faser i korthet 

Inledning: Planläggaren samlar in de utgångsdata som behövs. Målen för planen godkänns. Du kan kontakta planläggaren om du har information eller frågor som gäller planområdet.  

Beredning: Planläggaren gör upp ett program för deltagande och bedömning och sammanställer beredningsmaterial. Du kan lämna en åsikt om programmet.  

Förslag: I planförslaget beaktas utgångsläget, målet och responsen under beredningsskedet. Du kan lämna en anmärkning mot planförslaget.  

Godkännande: Förslaget bereds för godkännande. Förtroendevalda beslutar om godkännandet av planen.  

Staden publicerar en kungörelse om att planen har godkänts och är i kraft, om det inte har lämnats in besvär mot planen hos förvaltningsdomstolen.  

Nedan beskrivs processen mera i detalj. Vi berättar också i vilka skeden du kan delta och påverka planens innehåll.   

Hela Esbo