Begäran om uppgifter enligt offentlighetslagen

Var och en har i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) rätt att få uppgifter ur offentliga myndighetshandlingar. När en begäran om uppgifter gäller en offentlig handling behöver begäran inte motiveras och den som begär uppgifter behöver inte berätta för vilket ändamål de används. En begäran om uppgifter om en offentlig handling kan göras i fritt formulerad form muntligen, per e-post eller per brev.
Enligt offentlighetslagen har den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller rätt att hos den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet ta del av en myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka behandlingen, även om handlingen inte är offentlig. När uppgifter ur sekretessbelagda handlingar eller handlingar ur vilka uppgifter får lämnas ut endast under vissa förutsättningar begärs, ska den som begär handlingen uppge uppgifternas användningsändamål och kunna verifiera sin identitet. Esbo kan begära även andra tilläggsuppgifter av den som begär handlingen, om de behövs för att utreda förutsättningarna för utlämnande av uppgifter.

Individualisering av en begäran om uppgifter enligt offentlighetslagen

Det är bra att specificera begäran om uppgifter så noggrant som möjligt för att handlingen lättare ska hittas. När du ber om uppgifter ur ärenderegistret som individualiserande uppgifter kan du till exempel använda handlingens ärendenummer, datum, beslutsdatum och uppgifter om den som inlett ärendet samt om beslutsfattaren. 
När du riktar en begäran om uppgifter till handlingar som behandlas i informationslager kan individualiserande uppgifter vara bland annat namnet på det register eller den tjänst där handlingen ingår samt uppgifter om vilken typ av handling det är fråga om (till exempel ansökan, beslut, ritning, pressmeddelande). Du hittar närmare information om de uppgifter som individualiserar begäran om uppgifter på sidan Ärenderegister och informationslager. För varje informationslager har sökfaktorer beskrivits som exempel med hjälp av vilka du kan individualisera din begäran om uppgifter.

Lämnande av en begäran om uppgifter enligt offentlighetslagen

Anvisningar om begäran om uppgifter som grundar sig på offentlighetslagen och som gäller handlingar och informationsmaterial inom social- och hälsovårdstjänsterna i Esbo finns på Esbo stads webbplats Klientens och patientens rätt till information.
I fråga om övriga sektorer och tjänster i Esbo betjänas du i ärenden som gäller begäran om uppgifter av registraturen samt stadsarkivet, informationstjänsten för sektorn för fostran och lärande och byggnadstillsynens arkiv. Du kan också rikta begäran om uppgifter direkt till den ansvariga tjänsteinnehavaren.

Registraturens kontaktuppgifter:
kirjaamo@espoo.fi
Esbo stads registratur
PB 1
02070 ESBO STAD
Tfn 09 816 56000

Om avgifter som tas ut för handlingar kan du läsa i bestämmelsen om Esbo stads avgifter för handlingar och åtgärder  Länken kommer senare (pdf, 22 kb).

Svar på begäran om uppgifter enligt offentlighetslagen

Uppgifter ur en offentlig handling ska lämnas så snart som möjligt, senast inom två veckor från det att en begäran om uppgifter gjorts. Om behandlingen och avgörandet av en begäran om uppgifter kräver särskilda åtgärder eller en större arbetsmängd än normalt, ges uppgifter ur handlingen eller avgörs ärendet senast inom en månad från det att begäran gjordes.
Beroende på de begärda uppgifternas art, omfattning och form kan Esbo lämna ut de begärda uppgifterna antingen i elektronisk form, i pappersform eller för påseende på plats. 

I Esbo stads förvaltningsstadga föreskrivs om ansvaret för att svara på en begäran om uppgifter enligt följande: 
Beslutanderätt om att lämna ut handlingar enligt 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet används inom sina uppgiftsområden av stadsdirektören och sektordirektören för sektorns stab, stadsrevisorn, direktören för interna revisionen, resultatenhetens direktör samt affärsverkets direktör.

Begäran om kontroll av personuppgifter

Du har rätt att kontrollera dina uppgifter i registren. Anvisningar om begäran om uppgifter som görs med stöd av dataskyddsförordningen, såsom begäran om kontroll av egna uppgifter, finns på sidan Kunders rätt till uppgifter samt på sidan Klientens och patientens rätt till information.

Öppna gränssnitt

Du kan ta del av de öppna gränssnitten för Esbo stads informationsmaterial på vår webbplats på sidorna Öppna data och Produktbeskrivningar av geografisk information och kartor.