Tietopyynnöt

Julkisuuslakiin perustuvat tietopyynnöt

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Tietopyynnön koskiessa julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti suullisesti, sähköpostitse tai kirjeitse.

Julkisuuslain mukaan henkilöllä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto myös muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, asiakirjan pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja pystyä todentamaan henkilöllisyytensä. Espoo voi pyytää asiakirjan pyytäjältä myös muita lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Julkisuuslakiin perustuvan tietopyynnön yksilöiminen

Tietopyyntö on hyvä yksilöidä mahdollisimman tarkasti, jotta asiakirjan löytyminen helpottuu. Pyytäessäsi tietoja asiarekisteristä yksilöivinä tietoina voit käyttää esimerkiksi asianumeroa, asiakirjan päivämäärää, päätöspäivämäärää ja vireillepanijan sekä päätöksentekijän tietoja. 

Kohdistaessasi tietopyynnön tietovarannoissa käsiteltäviin asiakirjoihin, yksilöiviä tietoja voivat olla mm. rekisterin tai palvelun nimi, johon asiakirja sisältyy sekä tiedot siitä minkä tyyppisestä asiakirjasta on kyse (esim. hakemus, päätös, piirustus, tiedote). Löydät tarkempaa tietoa tietopyyntöjä yksilöivistä tiedoista sivulta Asiarekisteri ja tietovarannot. Kunkin tietovarannon kohdalla on kuvattu esimerkinomaisesti hakutekijät, joiden avulla voit yksilöidä tietopyyntösi.

Julkisuuslakiin perustuvan tietopyynnön toimittaminen

Espoon sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakirjoihin ja tietoaineistoihin kohdistuvista julkisuuslakiin perustuvista tietopyynnöistä on ohjeistettu Espoon verkkosivulla Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet.

Muiden Espoon toimialojen ja palveluiden osalta tietopyyntöasioissa sinua palvelevat kirjaamo sekä kaupunginarkisto kasvun ja oppimisen toimialan tietopalvelu ja rakennusvalvonnan arkisto. Voit osoittaa tietopyynnön myös suoraan asiasta vastaavalle viranhaltijalle.

Kirjaamon yhteystiedot:

kirjaamo@espoo.fi
Espoon kirjaamo
PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Puhelin 09 816 56000

Asiakirjoista perittäviin maksuihin voit tutustua Espoon kaupungin asiakirjoista ja toimenpiteistä perittäviä maksuja koskevasta säännöstä.

Julkisuuslakiin perustuvaan tietopyyntöön vastaaminen

Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos tietopyynnön käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Pyydettyjen tietojen luonteesta, laajuudesta ja muodosta riippuen Espoo voi luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai paikan päällä nähtäviksi. 

Tietopyyntöihin vastaamisen vastuista on määrätty Espoon hallintosäännössä seuraavasti: 
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa ratkaisuvaltaa käyttää tehtäväalueellaan kaupunginjohtaja ja toimialajohtaja toimialan esikunnan osalta, kaupunginreviisori, sisäisen tarkastuksen johtaja, tulosyksikön johtaja sekä liikelaitoksen johtaja.

Henkilötietojen tarkastuspyynnöt

Sinulla on oikeus tarkastaa omat tietosi rekistereistä. Tietosuoja-asetuksen perusteella tehtävistä tietopyynnöistä, kuten omien tietojen tarkastuspyynnöistä on ohjeistettu Asiakkaiden oikeudet -sivulla sekä Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet -sivulla.

Avoimet rajapinnat

Espoon tietoaineistojen avoimiin rajapintoihin voit tutustua verkkosivuillamme Avoin data ja Paikkatiedon ja karttojen tuotekuvaukset.