Välfärdsområdesvalet 2022: Välfärdsområdesvalnämndens kungörelse om kandidatuppställning

  • Beslutsfattande
2.12.2021 15.17Uppdaterad: 3.12.2021 6.42

Välfärdsområdesvalet 2022, antalet fullmäktigeledamöter som väljs och inlämnande av kandidatansökningar i Västra Nylands välfärdsområde.

Antalet fullmäktigeledamöter som väljs

I välfärdsområdesvalet som förrättas söndag 23.1.2022 väljs 79 ledamöter till välfärdsområdesfullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde för mandattiden 1.3.2022–31.5.2025. Till ersättare för fullmäktigeledamöterna väljs av de första icke invalda kandidaterna från varje valförbund, parti och gemensam lista i välfärdsområdesvalet ett lika stort antal som antalet ledamöter, dock minst två. En ledamot som blivit vald i egenskap av kandidat för en valmansförening utanför de gemensamma listorna har ingen ersättare.

Kandidatuppställning

Valombudet för ett parti, en gemensam lista eller en valmansförening ska lämna in kandidatansökningarna och anmälningar om eventuella valförbund mellan partier och om gemensamma listor för valmansföreningar till välfärdsområdesvalnämnden för Västra Nylands välfärdsområde senast tisdag 14.12.2021 före klockan 16.00.

Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista får ställa upp ett antal kandidater som är högst så stort som antalet fullmäktigeledamöter som ska utses vid valet multiplicerat med 1,25, det vill säga 98 i Västra Nylands välfärdsområde.

Bestämmelser om innehållet i en kandidatansökan och i anmälningar om valförbund och gemensam lista finns i 143 h–143 k § i vallagen. Blanketter som behövs vid kandidatuppställningen finns tillgängliga bland annat på justitieministeriets webbplats www.valfinland.fi.

Välfärdsområdesvalnämnden granskar kandidatansökningarna vid sitt sammanträde 20.12.2021. Valombuden ska vid behov komplettera eller rätta ovannämnda handlingar senast onsdag 22.12.2021 före klockan 16.00. 

Valombuden ska lämna in i 40 § i vallagen avsedda anmälningar om strykning av en kandidat och återtaganden av kandidatansökningar till välfärdsområdesvalnämnden senast torsdag 23.12.2021 före klockan 10.00.

Inlämnande av kandidatansökningar

På välfärdsområdesvalnämndens vägnar tas ovannämnda handlingar emot av välfärdsområdesvalnämndens sekreterare Matti Aaltonen eller av en person som han utsett.

Blanketterna för samtycke till kandidaturen ska lämnas in i original med underskrift i original. En elektronisk underskrift kan godkännas, om den kan verifieras på ett tillförlitligt sätt. Skannade eller kopierade underskrifter godkänns inte.

Plats och besöksadress: 
Välfärdsområdesvalnämnden för Västra Nylands välfärdsområde c/o Esbo stads centralvalnämnds valbyrå, adress Kyrkträskvägen 4, 1 våningen, Esbo.

Tidpunkter:
o    måndag 13.12.2021 kl. 10–18 och
o    tisdag 14.12.2021 kl. 8–15.59

Det är önskvärt att valombuden på förhand meddelar välfärdsområdesvalnämndens sekreterare sin ankomsttid senast 8.12.2021 per telefon 040 636 8959 eller per e-post till matti.aaltonen@esbo.fi. Valombudet ska visa upp ett av polisen utfärdat giltigt identitetsbevis eller pass.

Esbo 30.11.2021
Välfärdsområdesvalnämnden för Västra Nylands välfärdsområde

  • Välfärdsområde
  • Kungörelser