Protokoll Karamalmens skolas direktionsmöte 5.10.2021

 • Beslutsfattande
27.10.2021 6.34Uppdaterad: 7.2.2022 8.32

§ 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet 

Beslutsförslag: 

Ordförande öppnar mötet klockan 18.07 och konstaterar det vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Redogörelse: Direktionen hade sammankallats genom en möteskallelse 30.9.2021. Kallelsen var undertecknad av direktionens sekreterare och hade sänts till direktionens ledamöter och andra som har rätt att närvara. Föredragningslistan hade även sänts till ersättarna för kännedom.

§ 2 Val av justerare

Beslutsförslag: Birgitta Bergholm utses att justera protokollet.
Beslut: Beslut enligt beslutsförslag

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag

Direktionen godkänner föredragningslistan.

Karamalmens skola

Direktionens möte
Tid: Tisdag 5.10.2021 kl. 18.00
Plats: Karamalmens skola, Åk 5 klassrum
Närvarande: Tina Ehnström-Backas, Johan Strann, Christa Koski, Tomas Jaakkola, Birgitta Bergholm, sekr. Tony Björk

Beslut: Beslut enligt beslutsförslag

§ 4 Läsårsplanen 2021–2022

Beslutsförslag

Rektor redogör läsårsplanen (bilaga 1–5).
Beslut
Läsårplanen godkänns enligt beslutsförslag, med tekniska förändringar

§ 5 Uppdatering av elevvårdsplanen

Elevvårdsplanen uppdateras med bilagor

Beslutsförslag
Direktionen besluter att godkänna den uppdaterade elevvårdsplanen (Bilaga 6–8)
Beslut: Beslut enligt beslutsförslag

§ 6 Uppdatering av Läroplanen

Uppdateringar av planen för jämställdhet och likabehandling (Bilaga 9) och handledningsplanen (Bilaga 10)

Beslutsförslag

Under behandlingen föreslog ordförande Tina Ehnström-Backas en kläm om att skolan inför uppgörandet av nästa plan för jämställdhet och likabehandling, skall undvika uttrycket ”flickor och pojkar”. Skolan skall bättre ta i beaktande andra könsidentiteter än dessa två. Klämmen omfattades enhälligt.
Beslut: Planerna godkändes med tilläggsklämmen.

§ 7 Övriga ärenden

§ 8 Nästa möte

Beslutsförslag Direktionen besluter tidpunkten och -platsen för nästa möte.
Beslut Direktionen beslutade att nästa möte hålls när behov uppkommer. Beslut om lägerskolan i maj 2022 tas som skilt beslut då plats och datum fastställts.

______________ ______________
ordförande, Tina Ehnström-Backas sekreterare, Tony Björk
_______________________________
Birgitta Bergholm
Protokollet framlagt
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet
Besvärsförbud

Beslut: §

Enligt 136 § kommunallagen får ändring inte sökas i besluten ovan, eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet.

Anvisning om begäran om omprövning

Beslut: § 5

Begäran om omprövning av ovannämnda beslut ska lämnas till Esbo stads nämnd Svenska rum inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning får lämnas av

 • den som beslutet gäller,
 • den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part),
 • kommunmedlemmarna.

Av begäran om omprövning ska framgå kravet och dess motiveringar.

Begäran om omprövning är en förutsättning för att få anföra kommunalbesvär enligt 136 § i kommunallagen.
Begäran om omprövning ska avfattas skriftligen och undertecknas. I begäran om omprövning ska anges namnet på den som begär omprövning samt postadress och telefonnummer under tjänstetid för meddelanden i ärendet.

En part anses, om inte annat kan visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet har sänts eller vid den tidpunkt som står i mottagningsbeviset eller i ett särskilt delgivningsbevis. Om en part har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning, anses handlingen ha delgetts den tredje dagen efter att meddelandet har skickats, om inte annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet lagts fram offentligt beaktas inte vid uträkningen av tiden.
Innehåll

Begäran om omprövning ska riktas till nämnden Svenska rum.

I begäran ska uppges:

 • det beslut i vilket omprövning begärs,
 • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas samt de grunder på vilka ändring yrkas,
 • ändringssökandens namn och hemkommun,
 • postadress och telefonnummer för meddelanden i ärendet till ändringssökanden.

Begäran om omprövning ska egenhändigt undertecknas av den som begär om omprövning, en laglig företrädare eller ett ombud.

Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om begäran om omprövning uppsatts av någon annan person, ska i begäran uppges också denna persons namn och hemkommun.

Inlämning av begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska skickas eller lämnas in till nedanstående adress under tjänstetid inom den utsatta tidsfristen.

Om begäran om omprövning skickas per post, ska den sändas i så god tid att den hinner fram till Esbo stads registratur inom den utsatta tiden före tjänstetidens slut.

Begäran om omprövning kan också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden på avsändarens eget ansvar.

Registraturens adress:
Besöksadress:
Brogatan 11
Tjänstetid:
mån–fre kl. 8.00–15.45
Postadress:
PB 1
02070 ESBO STAD

E-post: kirjaamo@espoo.fi
Fax: +358 (0)9 816 224 95
Växel: +358 (0)9 816 21
5 (6)

Anvisning om förvaltningsbesvär

Beslut: §

Ändring i ovanstående beslut får sökas hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvär får anföras av:

 • den som beslutet avser
 • den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.

En part anses ha fått del av beslutet 7 dagar efter att det avsänts eller på den mottagningsdag som anges i mottagningsbeviset eller delgivningsbeviset. Om en part har gett sitt samtycke till elektronisk delgivning, anses handlingen ha delgetts den tredje dagen efter att meddelandet har skickats, om inte annat visas.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet framlagts offentligt på det sätt som i förväg meddelats.

I besvärsskrivelsen ska uppges:

 •  ändringssökandens eller uppsättarens kontaktuppgifter (namn, yrke, hemkommun, postadress och telefonnummer under tjänstetid)
 • det beslut som överklagas - de ändringar som yrkas i beslutet - grunderna för yrkandet.

Besvärsskrivelsen ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppsatt skrivelsen.

Till besvärsskrivelsen ska fogas:

 • det beslut som överklagas, i original eller som kopia - utredning om dagen för delfåendet.

Inlämning av besvärsskrivelsen

Besvärsskrivelsen ska inom utsatt tid tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol under adress:
Helsingfors förvaltningsdomstol, registraturen
Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors
Telefon: 029 56 42000
Fax: 029 56 42079
E-post: helsinki.hao@oikeus.fi
Expeditionstid: 8.00–16.15

Besvärsskrivelsen kan på eget ansvar sändas per post eller med bud. Anlitas posten ska besvärsskrivelsen avsändas i så god tid att den hinner fram den sista dagen av besvärstiden under ämbetsverkets öppettid.
På eget ansvar kan besvärsskrivelsen också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden. En handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas rättsskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgängligt för myndigheten i mottagarapparaten eller datasystemet.

Avgift för handläggning av besvär

Bestämmelser om rättegångsavgift som tas ut hos ändringssökanden ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993). Upplysningar om avgifter för handläggning av besvär lämnas av besvärsmyndigheten.

 

Alberga