Program för friluftsliv i Esbo

 • Motion
 • Välfärd
 • Friluftsliv
14.2.2022 13.49Uppdaterad: 14.2.2022 15.40

Innehåll                                                                                              

 1. Inledning
 2. Esbo – en ansvarsfull föregångare i miljö- och naturfrågor
 3. Friluftsliv inom idrottstjänster
 4. Aktuella utvecklingsobjekt i friluftsliv inom idrottstjänster
  1. Tillgänglighet
  2. Genomförande av programmet för näridrottsplatser
  3. Genomförande av programmet Kotiseudun ulkoilupolut (Friluftsleder i hemtrakten)
  4. Vidareutveckling av friluftsområden
  5. Projektet Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen (Utveckling av en aktiv livsstil)
 5. Esbobors erfarenheter från och respons på friluftsliv
 6. Motion inspirerad av kultur
 7. Hjälp för val av rutter

 

1. Inledning

Esbo är blått och grönt, därför ligger tyngdpunkten för våra tjänster i utveckling av tjänster som ligger nära naturen. Naturupplevelsen är jämlik, men en jämlik tillgång till den kräver omfattande iakttagande av tillgängligheten när man skapar olika naturtjänster.

Hållbar framtid skapas tillsammans med invånare och partner med genomtänkta energi- och bygglösningar som främjar rörligheten. Vi upprätthåller den trivsamma närnaturen och vårdar grönområdena. Våra gärningar, principer och tjänster stöder hållbar utveckling på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt sätt. Genom att visa respekt för naturen påvisar vi att vi är en ansvarsfull föregångare.

Friluftsliv ökar vårt välbefinnande på ett heltäckande sätt. Vår vetskap om dess effekter på hälsa och välbefinnande har ökat. Utemotionen påverkar vår hälsa på ett positivt sätt när vår fysiska aktivitet ökar. Effekterna på välbefinnande är ju mer meningsfulla, desto oftare naturupplevelsen uppnås.

I vårt program har man tagit med stadsbornas åsikter och idéer eftersom Esbobor ger mycket respons på sina idrottserfarenheter. Genom att lyssna på invånare kan vi skapa en trivsam miljö och en gemensam framtid. Samtidigt hänger vi med i tidsandan och utvecklingen.

Syftet med programmet för friluftsliv i Esbo är att tydliggöra målen och utvecklingsåtgärderna för friluftsliv enligt visionen Espoo liikkuu 2030 (Esbo i rörelse 2030).

2. Esbo – en ansvarsfull föregångare i miljö- och naturfrågor

Esbo har förbundit sig i det internationella ledarskapsprogrammet för föregångarstäder att nå FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). Målen ska nås före 2025.

För att nå målen har staden tillsammans med partner tagit fram lösningar som är goda exempel på ett koldioxidneutralt stadsliv i framtiden. Värnandet om naturen och främjandet av friluftsliv stöder uppnåendet av målen. Esbo vill vara kolneutralt 2030.

Människan och Östersjön

I centrum för Berättelsen om Esbo står invånarna, företagen och föreningarna. Vi lyckas bäst med att uppnå våra mål när vi agerar tillsammans. På så vis kan vi uppnå målen för EU:s strategi för Östersjöregionen, Finlands vision för Östersjön och Esbos åtgärdsprogram för Östersjön. Riktlinjerna för Människan och Östersjön stärker Esbobors möjligheter till verksamhet för miljön och människorna.

Health and Greenspace(extern länk)

Ett EU-finansierat projekt, som hör till URBACT-programmet, där man utvecklar planering och vård av stadens grön- och blåstruktur så att grön- och rekreationsområdena främjar stadsbornas hälsa och lindrar de sanitära olägenheter som orsakas av miljön. I projektet medverkar nio europeiska städer som delar information, erfarenheter och goda praxis med varandra för att trygga växtlighetens hälsofördelar. Esbo deltar i projektet under åren 2019–2022.

Den åtgärdsplan som utarbetas i projektet för Esbo stad för att trygga grön- och blåstrukturens hälsofördelar kommer att handla bland annat om lindring av värmeböljornas effekter, buller- och luftföroreningar, invånarnas fysiska och psykiska välbefinnande, samt social växelverkan mellan invånare och sammanslutningar.

Främjande av cykling

Vi ökar andelen cykling i motion och rörlighet genom att kombinera den med kollektivtrafik. Esbo har förbundit sig att fördubbla andelen vardagscykling under tolv år, före 2024, till 15 procent. Främjandet styrs av Programmet för främjande av cykling.

3. Friluftsliv inom idrottstjänsterna

Vi vill att närmotion kan nås av alla – tillgängligt och förmånligt. I Esbo finns landets mest högklassiga friluftsleder samt lättrafiknätverket mellan tätorter.

Friluftsleder- och områden

Friluftslederna förenar Esbos olika områden, stadscentra och Strandpromenaden. Lederna möjliggör inte bara rekreationsanvändning utan också pendel-, besöks och skoltrafiken. De belysta lederna är gjorda för alla och det finns motionsapparater längs dem.

Esbo centralpark är ett mångsidigt område i naturtillstånd som skapar en ekologiskt viktig förbindelse från havet till Noux sjöplatå. Den är näst störst enhetligt naturområde efter Noux och ett viktigt frilufts- och rekreationsområde.

Noux nationalpark ligger i Esbo, Vichtis och Kyrkslätt. Den är Nylands största och på grund av sina naturvärden viktigaste enhetliga ödemarksområde. Noux har små sjöar och träsk och innehåller ständer vid tolv andra sjöar.

Idrottsparker och friluftscentra

I Esbo finns sju idrottsparker: Esboviken, Mellersta Esbo, Dalsvik, Alberga, Mattby, Otnäs och Hagalund, samt Oitans och Bolomarens friluftscentra. De förenas med naturen och förbindelser till motionsspår och skogsleder.

Konstsnö används i framtiden i tre platser: Oitans, Alberga och Bolomaren i Centralparken. I idrottsparker, idrottscentra, badstränder, skärgården och längs friluftsleder finns apparater för utomhusmotion. Vi bygger även konstgjord is och skateboardplatser enligt separata program.

Vattendrag i Esbo

Till Esbo hör ett vidsträckt havsområde, 58 kilometer havsstrand och 165 öar. Det finns 95 sjöar och tiotals träsk därtill. Nätverket av rinnande vatten är också omfattande. Vattendragen och deras näromgivningar har ett högt rekreationsvärde.

Elva friluftsholmar är tillgängliga för Esbobor. Den populäraste friluftsholmen är Stora Kalvholmen där det finns mångsidiga tjänster och som är lämplig för barnfamiljer och personer med rörelsenedsättning. Vi underhåller hamnarna och friluftsholmarna. Skärgårdstrafiken genomförs i samarbete med Helsingfors. Ruttrafik i skärgården har åtta hamnar.

Esbos båthamnar är högklassiga och betjänar båtfolket. Under förvaltning av idrottstjänster verkar tio båthamnar som har sammanlagt 4 200 båtplatser och mångsidiga hamntjänster. I varje hamn verkar en båtklubb eller flera klubbar som sköter bland annat övervakning av hamnområdet.

Övrig friluftsliv

Holmen Tvihjälp som ligger framför Westend vill man ha för friluftsanvändning i större utsträckning. Vårt mål är också att Lilla Blindsund skulle vara en tillgänglig friluftsholme och att invånarna skulle aktivt använda den för rekreation. Båda holmarna skulle vara en fräsch extra del av Strandpromenaden.

I Esbo kan man tälta förutom sju friluftsholmar även i Oitans, i Kattilträsks och Våransbys friluftsområden samt i Noux nationalpark.

I Esbo kan man bland annat meta och pimpla fritt. De gemensamma tillståndsområden omfattar sammanlagt 8 000 hektar och de ligger förutom utanför Esbos kust även i Kyrkslätt, i omgivningen av ön Bylandet.

Ledd motion

De huvudsakliga målgrupperna för ledd motion är seniorer och de som behöver särskilt stöd. Vi vill betjäna dem för vilka regelbunden motion är viktig med tanke på hälsan och funktionsförmågan eller som med tanke på upprätthållande av hälsan rör sig för lite. För dessa grupper ordnar vi mångsidig naturmotion och vi pilottestar även användning av hjälpmedel i grupperna.

Luontoliikuntapaikat

UkoliikuntapaikatMäärä
Frisbeegolfbana14
Hästled1
Fasta kontroller5
Hundskidspår 1
Motionstrappa4
Vandringsled/friluftsled18
Skidspår55
Naturstig 15
Näridrottsplats67
Terrängcykelled2
Vinterbadplats8
Tältområde8
Badplats/-strand26
Friluftsholme12
Utegym19
Idrottspark7
Båthamn10

 

4. Aktuella utvecklingsobjekt i friluftsliv inom idrottstjänsterna

4.1. Tillgänglighet

Alla har en jämlik rätt till naturen och rörligheten. För att friluftslivet skulle vara tillgängligt, bör det finnas tydliga informationsskyltar, goda gångvägar, tillräcklig belysning samt rastplatser. Inomhuslokaler som betjänar friluftslivet måste vara tillgängliga. Informativa material ökar förutsägbarheten och hjälper till att välja en tillgänglig rutt och förbereda sig för en naturutflykt.

Strandpromenaden i Esbo fick ett hedersomnämnande när priset Esteetön Suomi tilldelades 2019. På grund av förbättringen av tillgänglighet var det betydande att trappan i Mattby strandzon ersattes med en sträcka som placerades i kulturlandskapet.

Tillgängliga motionsplatser är Oitans badbrygga och motionsslingan Kuntokihara i Alberga. Tillgängligheten har kartlagts i badstränder och näridrottsplatser vars uppgifter finns på huvudstadsregionens servicekarta. Ett långtidsmål är att Lilla Blindsund skulle vara landets första tillgängliga friluftsholme.

4.2. Genomförande av programmet för näridrottsplatser

Näridrottsplaser genomförs enligt ett separat program, Lähiliikuntapaikkaohjelma(extern länk).  Genom planläggning reserveras områden som kan användas fritt och där man kan utöva motion och friluftsliv på ett mångsidigt sätt.

Några exempel är byggobjekten för 2021:

 • Träningsredskap utomhus i Mellersta Esbo
 • Träningsredskap utomhus i Westend
 • Kurängens motionstrappa
 • Mattby skatepark

4.3. Genomförande av programmet Kotiseudun ulkoilupolut (Friluftsleder i hemtrakten)

Syftet med programmet Kotiseudun ulkoilupolut är att kartlägga friluftsledernas nuvarande tillstånd och nätverk i Esbo stad. Programmet ger riktlinjer för byggandet och ombyggnaden av friluftsleder före 2030.

Programmet består av två olika helheter: 1) nuvarande tillstånd när det gäller gång, löpning, (terräng)cykling, skidåkning, ridning och paddling och 2) friluftsledernas förbindelsebehov, fastställs huvudleder som bygger på dem, föreslås byggnadsordning och -program för nya förbindelser för friluftsleder.

Byggobjekten för 2021:

 • Töllebacken–Oitans och Österåkersstigen: 

Det utvecklas Esboådalens huvudsakliga förbindelse genom att stegvis genomföra de sträckor som saknas längs förbindelsen. Det förbättras åretruntförbindelser till Oitans.

 • Malmbacka–Askdalen

Det främjas åretruntanvändning av Esbo centralpark genom att bygga de planerade förbindelserna i området.

4.4. Friluftsområdenas nära framtid

I Oitans friluftsområde färdigställs 2021 en ny servicebyggnad vars sanitetsutrymmen kan användas även under vintersäsongen. Rullskidbanan i området utvidgas och i området bygger man ett skidområde för barn. I Bolomarens friluftscenter byggs ett snöläggningssystem. Bredare utveckling av övriga frilufts- och idrottsområden förknippas med övrigt byggande i staden.

4.5. Projektet Liikunnallisen elämäntavan kehittäminen (Utveckling av en aktiv livsstil)

Största delen av kommunernas ledda friluftsverksamhet är riktad till personer som har god funktionsförmåga och som kan röra sig självständigt. Samarbete behövs fortfarande sporadiskt för att ordna lett friluftsliv för personer som behöver särskilt stöd. Genomförande av verksamhet på ett hållbart sätt kräver ett omfattande samarbete, ändring i inställningar, information och vilja. Vi pilottestar ordnande av uteliv och friluftsliv på ett samordnat sätt. Vi skapar en gemensam verksamhetsmodell för att nå personer som behöver särskilt stöd och för att aktivera dem i tillämpad friluftsliv.

5. Esbobors erfarenheter från och respons på friluftsliv

Enligt invånarrespons är saker som förknippas med naturen viktiga. Vi uppskattar naturen, friluftslederna, det havsnära Esbo, Strandpromenaden och den vidsträckta Centralparken.

Man strävar efter att svara på respons inom fem vardagar och beroende på responsens karaktär reagerar man så fort som möjligt.

Beröm har getts till:

 • Konstgjord is och terrängcykelleder
 • Mångsidiga och högklassiga idrottsplatser utomhus med sina träningsredskap
 • Skateplatser och motionstrappor 

Skidåkarna tackar för underhållet av skidspår. Gång- och cykelvägarna sköts också väl. Antalet vägvisningsskyltar har ökat men de önskas mer i synnerhet i korsningar och man vill att informationen i dem förbättras.

Den mest kritiska responsen förknippas med avfallshantering och områdenas renlighet. Det finns för lite bänkar och sanitetsutrymmen längs friluftslederna. Mopedåkning vid lederna och brist på parkeringsplatser anses vara problematiska.

Dessutom vill man:

 • Möjligheter till långfärdsskridsko, paddling och vinterbadande
 • Handledning som förknippas med fiske och båtliv

Cykling har växt som en betydande idrottsform. De populäraste lederna är ställvis stockade.

 • Man vill att gång- och cykelvägarna skulle göras bredare så att det skulle vara tryggt att röra sig
 • Det önskas fler stadscykelstationer
 • Fler terrängcykelleder och -kartor

Esbobor rör sig gärna på friluftsholmarna. Därför önskar man:

 • Förlängning av säsongen för skärgårdstrafik och mer brännved
 • Fler båtbryggor och roddbåtsplatser vid sjöar

Övriga anmärkningar om responsen:

 • Det önskas fler hundrastgårdar, -badplatser och -skidspår samt ridleder 

Kommunikation på olika språk är viktig. Trivseln ökar när man rör sig enligt gemensamma regler och anvisningar i naturen.

6. Motion inspirerad av kultur

I Esbo finns flera intressanta kultur- och stadsrutter för vilka du kan bekanta dig och få en god mängd motion. Det finns flera rutter och objekt varav många ligger i underbara naturlandskap. Man kan bekanta sig med objekten med många slags material. 

Urban Espoo
Urban Espoo är en webbpats och applikation fylld med kultur och konst. Förbered dig för ett äventyr i en inspirerande stadsmiljö! I innehållen ingår bland annat stadsrutter och -utmaningar, tips för naturutflykter och utomhusgallerier.

Seinätön museo
Seinätön museo (extern länk)(Vägglöst museum) finns alltid med och är alltid öppet.  Du kan söka guider och rutter enligt till exempel innehåll och orter.

Träskändas parkäventyr
Träskändas parkäventyr är en självständig rundvandring, som är riktad till lågstadieskolor och familjer, i 1800-talets herrgårdsträdgård och herrgårdens intressanta historia. Vid äventyrets kontroller bekantar man sig på ett funktionellt sätt me kulturmiljön, arkitekturen och adelns herrgårdsliv.

7. Hjälp för val av rutter

Huvudstadsregionens utemotionskarta(extern länk)
Utemotionskartan är en öppen informationskanal som anger skicket på platser för idrottsplatser utomhus i Helsingfors, Esbo och Vanda. För tillfället täcker tjänsten de skidspår, skridskoplan och badstränder som underhålls av städerna.

Esbo karttjänst
I tjänsten hittar du bland annat en adress- och guidekarta, en planläggnings- och jordartskarta och ortofoton.

HSL.fi ruttsökning
Med hjälp av ruttsökningen och nära hållplatser hittar du alltmer enklare en rutt och tidtabeller som passar just för dig – oavsett om du går med kollektivtrafik, till fots eller med cykel.

Naturstigar (även cykel- och ridlederna i Noux)
I Esbo finns sammanlagt 26 naturstigar och staden underhåller nio av dem. De av staden underhållna stigarna ligger runt om i Esbo och ger en bra bild av naturens mångsidighet och mångfald i Esbo.

Hemstadsstigar
Hemstadsstigarna är på kartan sammanställda promenadrutter som presenterar stadsdelarnas historia och nutid, naturen och kulturen, den offentliga konsten, arkitekturen samt betydande personer.

Kotinurkilta kallioille: Espoon luontokohteet
Verket Kotinurkilta kallioille – Espoon luontokohteet (Från hemtrakten till bergen – naturobjekt i Esbo) är en utflyktsguide som presenterar Esbobors näromgivning, vardagsnaturens skönhet. Boken innehåller nästan alla naturvärdesobjekt i Esbo, såsom naturskyddsområdena, naturminnesmärkena, de geologiska objekten och de gamla traditionslandskapen.

Med cykel i Esbo
Rutter och cykelutflykter som skapats av Visit Espoo.

Esbos strandpromenad
Längs den 40 kilometer långa Strandpromenaden finns nästan hundra intressanta objekt som berättar om Esbos natur, kulturhistoria och byggnadsbestånd, samt redan förglömda anekdoter om det gångna livet vid kusten.

Retkipaikka
Retkipaikka är Finlands populäraste blogg om outdoor- och naturturism, där det hittills har presenterats med text och bild 2 500 finländska utflyktsobjekt.

Citynomadi – rutter för varje behov
I naturomgivningen är en terräng och närområdeskarta väsentlig för guidning och planering av rutt. Tillämpningsobjekt är bland annat miljö, cirkulär ekonomi, naturturism, rekreationsanvändning av naturen, upplevelser och att röra sig i naturen.

Green Paths ruttplanerare
Där ren luft, tystnad och grönska är nyttiga för hälsan, kan exponeringen för luftföroreningar och buller orsaka flera hälsoproblem. Denna verktyg hjälper dig att hitta mer bekväma och hälsosamma promenad- och cykelrutter. Du kan jämföra rutterna enligt längd luftföroreningar och bullernivåer och välja den rutt som är lämpligast för dig och situationen.