Pilotprojekt för ny delaktighetsmodell för internationella invånare i Esbo

  • Esbo stad
19.1.2021 7.32Uppdaterad: 31.8.2021 6.33

Esbo stad testar nya sätt att uppmuntra deltagande och engagera internationella invånare i utvecklingen av stadens tjänster. Särskilt bland befolkningen med främmande modersmål är deltagandet ofta lågt på grund av avsaknad av information om hur de kan påverka ärenden i sin hemstad. 

Mötena i Esbo stadshus är interaktiva evenemang på engelska med fokus på olika teman relaterade till utvecklingen av Esbo stad. Målet är att öka de internationella invånarnas möjligheter att påverka och känna tillhörighet i staden. Projektet ökar också stadens förståelse av behoven och önskemålen hos invånarna med främmande modersmål.

Möjliggör dialog om olika teman med internationella invånare

Det första mötet i Esbo stadshus anordnades i början av 2020 för internationella invånare för att arbeta med sysselsättningsfrämjande åtgärder. Cirka 60 invånare deltog och de träffade stadens sakkunniga ansikte mot ansikte för att ge staden insikter i de sysselsättningssvårigheter som särskilt drabbar invånare med internationell bakgrund. Återkopplingen användes sedan för att förbättra stadens sysselsättningstjänster och bestämmelser avsedda för invånare med främmande modersmål.

På grund av coronaviruspandemin har efterföljande möten i stadshuset ordnats virtuellt, vilket har introducerat både de positiva och negativa aspekterna av webbplattformar på de interaktiva mötena. Det andra mötet i Esbo stadshus hösten 2020 fokuserade på stadsplanering och framtida utveckling av det största av Esbos fem stadscentra, Alberga. På möten efter detta har fokus legat på engelskspråkig information om stadens tjänster inom småbarnspedagogik och utbildning samt utvecklingen av klientprocesser inom vården. 

Projektet kulminerade i december när internationella invånare bjöds in till dialog med stadens sakkunniga om stadens strategi, Berättelsen om Esbo, som ska uppdateras för nästa fullmäktigeperiod 2021–2025. 

I samband med mötena i stadshuset har internationella invånare i Esbo möjlighet att göra sina röster hörda i fråga om stadens offentliga service. Invånarnas deltagande har främjats under lång tid i Esbo med olika metoder och verktyg.

Mötena i stadshuset fortsätter trots restriktionerna på grund av coronaviruspandemin

Temat för stadshusmötena planeras från fall till fall, beroende på vilken information som behövs. Som ett pilotprojekt har mötena i Esbo stadshus gett nya idéer och ny energi till Esbos verktygslåda för att stödja invånarnas deltagande – särskilt från de internationella gemenskaperna. Den globala pandemin och restriktionerna för sammankomster har inneburit att möten i Esbo stadshus endast ordnades virtuellt under hösten 2020. 

”Just nu planerar vi evenemangen för nästa vår och även om vi gärna vill återgå till fysiska sammankomster så snart som möjligt, är det troligt att evenemangen kommer att hållas virtuellt för stunden. Vi vill fortfarande uppmuntra alla intresserade internationella invånare att delta, så att Esbo stad får bättre förståelse för invånarnas önskemål och behov. Vikten av dialog mellan internationella invånare och professionella inom staden har verkligen ökat under hösten 2020”, säger Hanna Eskelinen, koordinator för internationella ärenden, som har drivit pilotprojektet.

För mer information om mötena i Esbo stadshus, kontakta:

Hanna Eskelinen, koordinator för internationella ärenden
hanna.eskelinen@espoo.fi

Denna artikel ingår i serien Internationella Esbo , genom vilken Esbo stad ämnar dela information om pågående aktiviteter och initiativ som utvecklas för att främja och aktivt involvera Esbos invånare.

  • Internationella ärenden