Esbos EU-superår 2022

  • Esbo stad
10.5.2021 6.28Uppdaterad: 4.3.2022 12.55

År 2022 kommer att bli ett riktigt EU-superår för Esbo. Esbo har valts till arrangör för det årliga forumet för det europeiska nätverket Eurocities. I och med forumet kommer hundratals europeiska stadspåverkare och ett stort antal EU-beslutsfattare och tjänstemän till Esbo. Konferensen ordnas i Dipoli i Otnäs och på andra ställen i Esbo i juni 2022.

Vid det årliga forumet i Esbo utvecklas framtidens hållbara lösningar tillsammans

Esbo stads många mål, till exempel att bli klimatneutral eller att nå FN:s mål för hållbar utveckling (SDG-målen), är oberoende av nationsgränser och kan inte lösas med nationellt beslutsfattande. Att kommunicera och nätverka aktivt såväl i hemlandet som internationellt medför samarbetsmöjligheter till exempel i form av utvecklingsprojekt tillsammans med andra städer. Föregångarna får också bestämma riktningen för diskussionen särskilt när det gäller nya teman. 

Det årliga forumet Eurocities erbjuder ett utmärkt diskussionsforum just för utvecklingen av hållbarheten: temat för konferensen är samutveckling och hållbar utveckling – Co-creating Europe with SDGs. Deltagarna kommer att fördjupa sig i hur man genom samutveckling kan säkerställa goda möjligheter för nuvarande och kommande generationer att leva i städer. En stadsutveckling som är ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar är ett gemensamt mål för medlemsstäderna i nätverket Eurocities.

Möjlighet att påverka

Det årliga forumet som nu ordnas i Esbo kommer att vara en av de första stora stadskonferenserna i Europa efter coronatiden och avsikten är att om möjligt ordna konferensen helt och hållet som ett live-evenemang. I och med att Esbo ordnar konferensen får staden också en utmärkt möjlighet att påverka den europeiska stadsutvecklingen. 

Orden intressebevakning och lobbning väcker i allmänhet inte positiva bilder, men på EU-nivå är dialogen mellan tjänstemän, beslutsfattare och intressentgrupper på olika nivåer en del av den normala EU-beredningsprocessen. Genom att träffa intressentgrupper såsom städer får tjänstemännen och EU-beslutsfattarna mångsidig information för beslutsfattandet. Genom att bygga upp ett samarbete och ett kontaktnätverk på EU-nivå kan Esbo vara större än vår storlek och påverka regleringen och finansieringen som gäller städerna på EU-nivå.

Nätverkens betydelse ökar internationellt

Eurocities är ett viktigt stadsnätverk för Esbo. Det omfattar närmare 200 stora och medelstora europeiska städer och nätverket har ett aktivt sekretariat i EU-intressebevakningen i Bryssel. Stora finländska städer är medlemmar i nätverket. 

Det praktiska arbetet i nätverket sker i forum, arbetsgrupper och projekt. Esbo stads anställda deltar bland annat i kulturforumet, miljöforumet, ekonomiforumet, socialforumet och informationssamhällsforumet. I andan av Berättelsen om Esbo utvecklar Eurocities också sektorsövergripande samarbete till förmån för städerna och deras invånare.

Till exempel resultatenheten för kultur har med sitt långsiktiga arbete i nätverket Eurocities ökat kännedomen om Esbo i Europa inte bara för kulturverksamhetens del, utan också då det gäller andra funktioner i staden. På så sätt har resultatenheten för kultur lyckats stärka stadens rykte som en pålitlig samarbetspartner. Eurocities-samarbetet har också lett till nya möjligheter att påverka, såsom en plats i arbetsgruppen för kultur som ingår i EU:s stadsagenda.