Avgifter för småbarnspedagogik från 1.8.2021

  • Småbarnspedagogik
1.11.2021 9.06Uppdaterad: 16.11.2021 9.00

Avgifterna för småbarnspedagogik beräknas i procentandel av familjens bruttoinkomster. Den högsta avgiften för småbarnspedagogik på heltid är för det yngsta barnet 288 €/mån, för följande barn 40 % (115 €/mån) och för familjens övriga barn 20 procent (58 €/mån) av avgiften för det yngsta barnets heltidsvård.

Familjens storlek

I familjen inräknas personer som sambor i det gemensamma hushållet i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden, samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Inkomster

Som inkomster beaktas barns, vårdnadshavares och makas eller sambos skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Flexibel och partiell vårdpenning beaktas som inkomst. Till löneinkomsterna tilläggs semesterpenning. Som inkomster beaktas inte stöd för hemvård av barn, barnbidrag, förmån enligt lagen om handikappförmåner, barnförhöjning enligt folkpensionslagen, bostadsbidrag, sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring, militärunderstöd, fronttillägg, studiepenning, vuxenstudiepenning, studiestödets bostadstillägg, sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd, ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice, stipendier eller andra understöd som betalas på grund av studier samt ersättningar för kostnader för familjevård. Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag till barn som inte hör till familjen och andra motsvarande kostnader som hänför sig till faktiska familjeförhållanden, samt sytning.

Inkomstutredning

En utredning om familjens inkomster görs på en inkomstutredningsblankett. Den som på inkomstutredningsblanketten har samtyckt eller samtycker till att tills vidare betala den högsta vårdavgiften behöver inte redogöra för sina inkomster. Informationen ska uppges på blanketten, men skilda bilagor behövs inte såvida uppgifterna fås rakt från inkomstregistret och familjen samtycker till användningen av uppgifterna i inkomstregistret. Bilagor behöver tillfogas om det finns företagarinkomster och/eller kapitalinkomster.

Familjer som inte lämnar in blanketten för utredning av inkomster jämte bilagor betalar högsta avgift. Beslut om avgift som fattats på basis av saknade inkomstuppgifter korrigeras inte retroaktivt.

Att justera avgiften för småbarnspedagogik

Avgiften för småbarnspedagogik gäller tills vidare. Familjen har en skyldighet att anmäla sina inkomstuppgifter (skriftligen med bilagor), även mitt i verksamhetsåret om familjens inkomster (även löneinkomsterna) förändras väsentligt eller familjens storlek förändras. Om kunden vid fastställandet av vårdavgiften uppgett för låga inkomstuppgifter korrigeras vårdavgiften retroaktivt. Den som fattat beslutet har rätt att kontrollera uppgifterna hos behörig myndighet. Inkomstgränserna indexjusteras nästa gång från den 1.8.2022. Avgiften för småbarnspedagogik justeras också om gällande bestämmelser eller beslut förändras.

Månadsavgift

Månadsavgift ska betalas för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår. Verksamhetsåret är 1.8.–31.7. Juli är en avgiftsfri månad. Förutsättningen är att den kommunala småbarnspedagogiken har inletts för barnets del senast i september under verksamhetsåret. Avgiftsprocent samt minimi- och maximigräns för bruttoinkomsterna är följande:

Familjens storlekMinimi bruttoinkomstgränsAvgiftsprocentBruttoinkomstgräns för den högsta avgiften/månad
22 79810,75 485
33 61010,76 297
44 09910,76 786
54 58810,77 275
65 07510,77 762

 

Om familjen har fler än 6 medlemmar, utökas inkomstgränsen för fastställande av avgiften med 189 euro för varje underårigt barn. Om inkomsterna understiger minimibruttogränsen eller om avgiften per barn är lägre än 27 €, uppbärs ingen avgift.

Avgifter som tas ut för småbarnspedagogik

Du kan räkna barnets avgift för småbarnspedagogik enligt följande modell: Räkna familjestorlek. Kolla minimibruttoinkomst i månaden för er familjestorlek. Dra av gränsbeloppet från familjens genomsnittliga bruttoinkomster per månad. Från det tal du fått beräknar du andelen av avgiftsprocenten 10,7 = avgift för småbarnspedagogik. Avgiftsbeloppet avrundas till närmaste euro. Betalningsbeslutet kan läsas i Suomi.fi-tjänsten, om familjen har tagit tjänsten i bruk, annars skickas beslutet per post.

Tiden i småbarnspedagogik timmar (h) per veckaSjälvriskandelen av avgiften för småbarnspedagogik på heltid
Minst 35 h100 %
Över 25 h men under 35 h               80 %
Högst 25 h60 %

 

Hur barnets vårdtid inverkar på avgiften för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogikens andel sammanlagt timmar (h) per veckaSjälvriskandel, 
av självriskandelen för småbarnspedagogik på heltid
Minst 25 h80 %
Över 15 – under 25 h60 %
Högst 15 h35 %

 

Förskoleundervisning (20 h/vecka, 4 h/dag) är avgiftsfri. För småbarnspedagogik som behövs utöver förskoleundervisningen eller avgiftsfri småbarnspedagogik för 5- åringar betalas avgift enligt följande tabell:

Småbarnspedagoikens andel timmar (h)/veckaAvgift för småbarnspedagogik avgift av heltidsvård
minst 25 timmar80 %
över 15 – under 2560 %
högst 15 timmar35 %

 

Då man räknar ut tiden i småbarnspedagogik i medeltal beaktas utöver barnets dagliga tid inom småbarnspedagogik de regelbundna frånvarodagar per kalendermånad som meddelats på förhand per månad. Familjen gör på förhand ett skriftligt avtal med enheten för småbarnspedagogik om den regelbundna dagliga småbarnspedagogiken och om den regelbundna frånvaron. Familjens semestertider (t.ex. sommar-, höst-, jul-, och sportlov) och barnets tillfälliga frånvaro räknas inte som regelbunden frånvaro. Avtalet om vårdtiden skall huvudsakligen förverkligas under verksamhetsåret (1.8.–31.7) under minst tre månader.

Hur frånvaro inverkar på avgiften för småbarnspedagogik

Månadsavgiften tas ut också under frånvaron med följande undantag:

  1. Om barnet på grund av sjukdom varit borta från småbarnspedagogiken alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, uppbärs ingen avgift.
  2. Om barnet på grund av sjukdom varit borta från småbarnspedagogiken minst 11 verksamhetsdagar per kalendermånad, uppbärs hälften av månadsavgiften. Sjukfrånvaro ska anmälas till vårdplatsen genast när barnet insjuknar.
  3. Om barnet är borta från småbarnspedagogiken av annan orsak än sjukdom en kalendermånad uppbärs hälften av månadsavgiften. Om barnet deltar i småbarnspedagogik en endaste dag, uppbärs hela månadsavgiften.
  4. För de dagar som ett barn under 2 år är frånvarande från småbarnspedagogiken under faderskapspenningsperioder som avses i sjukförsäkringslagen 9 kapitlet 7 §, uppbärs ingen avgift. Faderskaplsledigheten skall meddelas till vårdplatsen senast 2 veckor innan ledigheten börjar.

Tillfällig vård på heltid (över 5 timmar) kostar 29 €/dag och på halvtid (max 5 timmar) 15 €/dag. För andra barn i samma familj är avgifterna 15 €/heldag resp. 8 €/halvdag.

Avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar

5-åringarnas avgiftsfria småbarnspedagogik fortsätter i Esbo för år 2016 födda Esbobarn 1.8.2021–31.7.2022. Avgiftsfri småbarnspedagogik ordnas fyra timmar per dag från måndag till fredag i barnets nuvarande enhet för småbarnspedagogik, i daghemmet eller familjedagvården. Avgift för småbarnspedagogik uppbärs endast för tiden som överskrider 20 veckotimmar.

Klubbverksamheten (som anordnas på finska) är avgiftsfri.

Inledning och avslutning av vårdförhållandet

Avgift för småbarnspedagogik betalas från det datum då vården enligt beslutet inleds. Om en familj inte tar emot en vårdplats som beviljats och inte avbokar vårdplatsen före den dag då vården enligt beslutet ska inledas, uppbärs hälften av månadsavgiften. Om barnets vårdförhållande sägs upp, upphör faktureringen den dag vården upphör. En vårdplats ska sägas upp skriftligen minst två (2) veckor innan vårdbehovet upphör. Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats i småbarnspedagogik för barnet under sin semester och inte avbokar den inom utsatt tid uppbärs hälften av månadsavgiften som bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Fakturering

Avgifter för vårdmånaden faktureras retroaktivt i mitten av följande månad. Fakturan förfaller till betalning i slutet av respektive månad.

Småbarnspedagogikens avgifter

+358 9 816 27400En inkomstutredning med behövliga bilagor kan skickas till adressen: Esbo stad, ekonomienheten/ småbarnspedagogik, PB 30, 02070 ESBO STAD

Telefontjänst
mån, ons och tors kl. 9–12

Det finns fem alternativ att välja mellan:
1. Svenskspråkig service
2. Alberga
3. Hagalund och Mattby-Olars
4. Esboviken
5. Esbo centrum