Vermonrinteen asukkaat näkevät alueensa kehittämisessä sekä uhkia että mahdollisuuksia

6.2.2023 10.14
Suunnittelija Kati Kivelä pitää infoa Vermonrinteen asukkaille, puolivartalokuvassa mikrofoniin puuva Kati ja iso infonäyttö.
Kuva: Espoon kaupunki

Vermonrinteen asukkaille järjestettiin 31.1.2023 keskustelutilaisuus alueen kehittämisestä sekä Espoon Asuntojen kaavahankkeesta Vermonpolku 3:ssa. Sellon kirjastossa pidetyssä tapahtumassa oli paikalla noin 40 henkeä. Keskustelu suunnittelijoiden vetämissä pienryhmissä oli vilkasta.

Alueen kehittäminen nousi keskusteluun 2019 rakennuttajien kiinnostuksen myötä. Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti Vermonrinteen asukkaille tiedotustilaisuuden marraskuussa 2019. Periaatteena todettiin silloin, että alueen pientalotonttien muuttaminen kerrostalokortteleiksi voisi lähteä liikkeelle vain, jos tähän tarkoitukseen myytävistä tonteista syntyisi riittävän suuri yhtenäinen alue. 

Vermonrinteen kehittämisperiaatteiden laatiminen ei vuonna 2023 näytä ajankohtaiselta, mutta tarpeen tullen siihen voidaan palata. Kaupunkisuunnittelukeskus halusi tässä vaiheessa kuitenkin tavata alueen asukkaita vapaamuotoisesti ja puhua heidän toiveistaan. Samalla puhuttiin Espoon Asuntojen tontilla käynnissä olevasta kaavahankkeesta.  

Ajatus tehokkaammasta rakentamisesta jakoi mielipiteitä 

Moni läsnäolija toivoi, että Vermonrinne säilyisi jatkossakin nykyisen kaltaisena pientaloalueena. Ajatus tiiviimmästä ja kerrostalomaisesta rakentamisesta huoletti monia sekä yleisesti että konkreettisemmin Espoon Asuntojen hankkeen yhteydessä.  

  • ”Alueella hyvää on rauhallisuus, hiljaisuus. Linnut viihtyvät hyvin, toivottavasti tulevaisuudessakin.” 
  • ”Toivottavasti suunnitelmien tarkentuessa otetaan aidosti asukkaiden huoli tehokkuuden nostosta huomioon.” 

Espoon Asuntojen suunnitelmissa on korvata Vermonpolku 3:n vanhat, huonokuntoiset pienkerrostalot uusilla, nykyistä suuremman asukasmäärän mahdollistavalla ratkaisulla. 

Osa asukkaista kannatti alueelle nykyistä tehokkaampaa rakentamista. Heidän joukossaan oli maanomistajia, joiden kiinteistöistä rakennuttajat ovat olleet kiinnostuneita, mutta myös muita alueen pitkän ajan kehityksestä kiinnostuneita. Osa koki, että yhteiseen kehittämisperiaatteiden laadintaan olisi edelleen syytä ryhtyä. Kaupungin tahtotila asian suhteen tuntui heistä epäselvältä. 

  • ”Ei ole järkeä kaavoittaa pientaloalueeksi, vilkas alueen ympäristö.” 
  • ”Hienoa, että on pientaloalue hyvillä julkisilla yhteyksillä, mutta hyvin suunniteltu ja sommiteltu tiivistäminen sekä alueen kehitys toimivat myös.” 

Moni tunnisti alueen arvon rakennushistoriallisesti erilaisia kerrostumia sisältävänä viihtyisänä taskuna. Asukkaat tuntuivat arvostavan alueen hyviä julkisia yhteyksiä. Myös uusi päiväkoti liikenneratkaisuineen sai kiitosta. 

  • ”Vermonrinteen alue näyttää hyvältä ja täällä on hyvät liikenneyhteydet” 

Vermon uusi päiväkoti on hyvin sommiteltu ympäristöön erityisesti etelästä. Olisi hienoa, jos uudet rakennukset sopisivat samalla tavalla.  

Asukkaat toivoivat myös, että alueen erilaista kehittämisideoista olisi saatavilla 3D aineistoa eri tehokkuuksilla. Tämä auttaisi käymään havainnollisempaa keskustelua.  

Alueen liikenneyhteyksissä monenlaista kehitettävää 

Liikenteen pisteellä kävi tasainen kuhina läpi koko tapahtuman. Todettiin, että etenkin jalankulun ja pyöräilyn yhteyksissä on monin paikoin kehittämistä, sekä alueen sisällä että liittymisessä ympäröiviin alueisiin ja katuverkkoon.  

Keskustelussa nousivat esiin jalankulun ja pyöräliikenteen kulkuyhteydet alueen lähipalveluihin, kuten Perkkaan koululle sekä uuteen, junaradan pohjoispuolella sijaitsevaan ruokakauppaan. Uuden päiväkodin liikenneyhteydet koettiin melko toimivina. 

Liikenteen nopeudet Vermonrinteessä huolestuttivat osaa asukkaista. Myös useampi kadunylitys, katujen geometria ja liikennevalojen ohjaus sekä jalankulun ja pyöräliikenteen selkeä jatkuvuus herättivät keskustelua. Liikenteestä tehtiin tilaisuuden jälkeen vielä erillinen, tarkoilla karttamerkinnöillä varustettu kooste suunnittelijoiden käyttöön. 

Liikenteen pisteellä keskusteltiin myös siitä, voiko Vermon raviradan kehittäminen isojen tapahtumien areenaksi johtaa isojen ihmismassojen liikkumiseen Vermonrinteen pientaloalueen läpi. Ratkaisuksi tähän ehdotettiin Raviradanpolun rakentamista. Sinänsä raviradan kehittämistä niin asumiseen kuin hevosurheiluunkin kannatettiin. 

Liikenteen pisteellä kerättiin kartalle paikkoja, joissa asukkaat kohtasivat liikenteeseen liittyviä ongelmia arjessaan.Kuva: Espoon kaupunki

Tapahtuma sai kiitosta, lisätietoja Vermonpolku 3:n suunnitelmista kaivataan 

Moni osallistuja kiitti tapahtumasta ja mahdollisuudesta käydä vapaamuotoista keskustelua suunnittelijoiden kanssa. Osa jäi kuitenkin kaipaamaan tarkempaa tietoa Espoon Asuntojen hankkeesta Vermonpolku 3:ssa. Myös tapahtuman markkinoinnissa todettiin olevan kaupungilla parantamisen varaa. 

Aloitusvaiheessa olevasta hankkeesta ei vielä tässä kohtaa ollut esittää alustavia luonnoksia tai aikataulua. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tulossa nähtäville todennäköisesti tämän kevään aikana. Lisäkeskustelu konkreettisista suunnitelmista voisi siis olla asukkaille mieleen. 

  • ”Jäin kaipaamaan etenkin alustavaa suunnitelmaa Vermonpolku 3:n kaavamuutoksesta.” 
  • ”Hienoa, että aluetta kehitetään ja asukkaita osallistetaan.” 

Asukkaat toivoivat myös, että jatkossa heitä koskevat asukastilaisuudet pidettäisiin lähempänä, vaikka Perkkaan uudessa päiväkodissa. 

Lue lisää ja seuraa asioiden etenemistä 

Tutustu 31.1.2023 pidetyn keskustelutilaisuuden infodioihin(ulkoinen linkki) 

Espoon asuntojen kaavahankkeen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto tulee asukkaiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi todennäköisesti kevään 2023 aikana. Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavan verkkosivulla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa 

Vermonrinteen yleistä kehittämistilannetta voit seurata alueen verkkosivulta 

Uusi helppo tapa seurata kaavoituksen ajankohtaisia asioita on omaan sähköpostiin tilattava Vaikuta nyt -uutiskirje. 

  • Kaavoitus
Leppävaara