Kumppanien kanssa kestävää kasvua -aamiaisseminaarit 17.2., 28.2., 2.3. ja 3.3.2023

16.12.2022 12.10Päivitetty: 24.3.2023 9.56
17. Yhteistyö ja kumppanuus. Ihmisiä kokouksessa.

Miten rakentamisen materiaalien kiertotalouden, uusiutuvan energian, sähköautojen latauspalveluiden ja muovin kierron yritysekosysteemit edistävät Espoon kestävää kasvua? Tervetuloa aamiaisseminaareihin kuulemaan vaikuttavuusanalyysin tulokset ja verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa!

Toteutamme neljän yritysekosysteemin vaikuttavuuden arvioinnin yhteistyössä Upright Oy:n kanssa. Tuloksena syntyy ekosysteemien nettovaikutusraportit, jotka kuvaavat ekosysteemeissä olevan liiketoiminnan kokonaisvaltaista vaikuttavuutta ympäröivään maailmaan. Vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi esittelemme teemakohtaisissa Kumppanien kanssa kestävää kasvua -aamiaisseminaareissa Espoon kestävän kasvun ekosysteemityötä ja esimerkkejä Espoon hiilikädenjälkeä lisäävistä ratkaisuista. Voit lukea koosteen tilaisuuksista.

Kumppanien kanssa kestävää kasvua -aamiaisseminaarit

17.02.2023 klo 8.30 - 11.00 Kestävät kaupunginosat ja rakentamisen kiertotalous

28.02.2023 klo 8.30 - 11.00 Uusiutuvan energian ratkaisut

02.03.2023 klo 8.30 - 11.00 Vähäpäästöinen liikenne ja sähköautojen latausinfra ja -palvelut

03.03.2023 klo 8.30 - 11.00 Materiaalien kiertotalous ja muovin kierto

Paikka: Otaniemi (ilmoittautuessa tarkemmat tiedot)                                              

Ohjelma:

8.30 Aamiainen

9 - 11 Ohjelma

 • Tervetuloa ja johdatus päivän teemaan / Espoon kaupunki
 • Vaikuttavuuden arvioinnin tulokset / Erika Noponen, Head of Customer Success, Upright Oy
 • Kumppaneiden kanssa kestävää kasvua / Tommi Lampikoski, liiketoimintapäällikkö, Gaia Consulting Oy
 • Yritys-case
 • Keskustelua ja verkostoitumista

 

Yrityspuheenvuoroissa tuodaan esiin kestävän kasvun ja kumppaniyhteistyön liiketoimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä:

17.2. Remeo / Leena-Kaisa Piekkari, liiketoimintapäällikkö, kiertotalous

28.2. Nolla_E / Tuomas Ojanperä, tekninen asiantuntija

2.3. Lähitaksi / Sami Ojamo, toimitusjohtaja

3.3. Suomen Uusiomuovi oy / Peter Rasmussen, kehitysjohtaja

 

Seminaarin rakenne on jokaisessa tilaisuudessa sama, sisällössä keskitytään päivän teemaan.

 

Ilmoittaudu mukaan:

 • 17.02.2023  Kestävät kaupunginosat ja rakentamisen kiertotalous
 • 28.02.2023  Uusiutuvan energian ratkaisut
 • 02.03.2023  Vähäpäästöinen liikenne ja sähköautojen latausinfra ja -palvelut
 • 03.03.2023  Materiaalien kiertotalous ja muovin kierto

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tervetuloa kuulemaan tuloksia, verkostoitumaan muiden alan toimijoiden kanssa ja keskustelemaan ratkaisuista, joilla saavutamme hiilineutraaliuden Espoossa vuoteen 2030 mennessä ja edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

 

Uprightin nettovaikutusanalyysi

Uprightin analyysi perustuu yrityksen liiketoimintaan eli tuote- ja palvelutarjoomaan, eikä se vaadi yritykseltä toimia tai dataa. Kaikki analyysi tehdään julkiseen tietoon pohjautuen. Suurimman työn tekee Uprightin kehittämä nettovaikutuslaskentamalli, joka hyödyntää koneoppimisen työkaluja ja avointa tiedettä yritysten vaikuttavuuden hahmottamiseksi. Nettovaikutusanalyyseihin voi tutustua tarkemmin Uprightin nettisivuilla(ulkoinen linkki) ja alustalla(ulkoinen linkki). Jokaiselle yritykselle tuotetaan nettovaikutusprofiili, joka asettaa yrityksen arvonluonnin yhteen vertailukelpoiseen kuvaajaan. Yrityskohtaista dataa ei Espoon vaikuttavuuden arvioinnissa julkaista, mutta yhteenveto ja tulokset esitellään seminaarissa.

Kestävät kaupunginosat

Kaupunkikehittämisen kokonaisuudesta olemme valinneet vaikuttavuuden arviointiin rakentamisen materiaalien kierron. Vuonna 2021 hyväksytty Keran kehittämissitoumus ohjaa Keran alueen toimijoita toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita pitkäjänteisesti. Purku- ja maarakentamisessa maksimoidaan materiaalitehokkuus ja tavoitellaan korkeaa kierrätysastetta. Purkuhankkeissa noudatetaan Kestävän purkamisen Green Deal -sopimuksen toimintatapoja ja maanrakennustöissä käytetään mahdollisimman paljon kierrätettyjä maa-aineksia MARA-asetus ja tuleva MASA-asetus huomioiden.

Uusiutuva energia

Energian kokonaisuudessa tarkasteltava haaste on uusiutuva energia. Uusiutuvan energian käyttö vähentää riippuvuutta tuontienergiasta ja parantaa työllisyyttä ja vaihtotasetta. Sen käyttö vaatii kuitenkin keinoja tasata energiantuotantoa ja kysyntää ja saada markkinat toimimaan hajautetun energiantuotannon mallissa. Espoo edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa kehittämällä uusia toiminnallisia ja taloudellisia malleja sekä palveluita paikallisen uusiutuvan sähköntuotannon ja energiatehokkuustoimenpiteiden lisäämiseksi laajalla yhteistyöllä. Näitä ovat esimerkiksi energiayhteisöjen kokeilu ja pilotointi kiinteistörajojen yli sekä energiatehokkuutta ja energiayhteisöjä edistävien investointimallien kartoitus kaupungin, yksityisten toimijoiden ja asukkaiden näkökulmasta.

Päästötön liikenne

Liikenteen teemassa arvioimme ekosysteemiä sähköautojen latausinfran ja -palveluiden kehittämisen ympärillä. Espoossa on vuoden 2022 aikana valmisteltu latausinfran kehittämislinjauksia ja valmisteltu latauspalveluiden hankintaa käymällä markkinavuoropuhelua eri toimijoiden kanssa. Espoo edistää liikenteen sähköistymistä ja päästöjen vähentämistä mm. monissa kehittämishankkeissa yhdessä VTT:n, Aallon ja yritysten kanssa, lisäämällä latauspisteitä omissa kiinteistöissään ja mahdollistamalla kaupallisten toimijoiden toimintaa Espoon alueella. Puhtaiden ajoneuvojen direktiivi ohjaa kuntia ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden ajoneuvojahankintojen ja kuljetuspalveluiden toteutuksessa.

Kiertotalous

Kiertotalouden vaikuttavuusarvioinnissa tarkastelemme muovin kierron ekosysteemiä. Espoon Kaikki muovi kiertää -hankkeen toimenpiteillä nostetaan muovijätteen materiaalihyötykäyttöä ja muovin kierrätysastetta sekä vahvistetaan uusiomuovin markkinoita. Allekirjoitimme vuoden 2020 lopussa Euroopan laajuisen Circular Cities Declaration -kiertotaloussitoumuksen, jonka kymmenen tavoitetta edistävät kaupungin kiertotalouden toteutumista. Kiertotaloudella on suuri merkitys luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja lisäämiseen. Siirtymä kiertotalouteen luo Espooseen myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja.

 

Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin

Tilaisuus on osa Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin (RAKKE) -hanketta, joka on rahoitettu Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tuki (UKKE) -rahoituksesta. RAKKE-projektilla vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, innovaatioita ja yritystoimintaa vähähiilisen liikenteen, energian, kiertotalouden sekä puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisuiden kehittämiskokonaisuuksissa. Projektin tavoitteena on rakentaa vaikuttavia ekosysteemejä yhdessä 100 yrityksen ja kehittäjätoimijan kanssa sekä luoda pohjaa entistä vaikuttavammalle hanke- ja kehittämistoiminnalle.

 

Lisätietoja

 • Kestävä kehitys
 • Yrittäjyys