Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä huolehtii, että rakentamisessa noudatetaan Maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä. Korjaus- ja muutostyöhankkeita arvioitaessa noudatetaan soveltuvin osin uudisrakentamista koskevia määräyksiä.

Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä suorittaessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuva turmella.

Korjaus- ja muutostyön tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.

Julkisivumuutosten suunnittelussa lähtökohtana toimivat rakennusajankohdalle tyypilliset ratkaisut, värit, materiaalit ja yksityiskohdat. Suunnittelun lähtökohtia arvioidaan myös osana ympäristöä ja aikakauden arkkitehtuuria. Ennen hankkeeseen ryhtymistä ole yhteydessä alueen lupakäsittelijään hankkeen luvanvaraisuuden arvioimiseksi.

Julkisivujen muuttamiseen haetaan tarvittaessa lupaa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Toimenpidelupa vai rakennuslupa?

Julkisivumuutosten luvanvaraisuus pientalotonteilla

Yhden perheen pientalojen, paritalojen sekä niiden talousrakennusten julkisivujen värin sekä katon materiaalin ja värin muuttamiseen ei tarvitse hakea lupaa, ellei rakennus ole suojeltu asemakaavassa tai rakennussuojalain nojalla eikä muutos ole kaavan tai korttelisuunnitelman vastainen.

Lisätietoja ja määräyksiä

Maankäyttö- ja rakennuslaki(ulkoinen linkki) 117 §, 117 g §, 118 §, 120 e §, 124 §, 126 §, 126 a §

Rakentamisen luvat/ Rakennushankkeen suunnittelijat

Espoon kaupungin rakennusjärjestys 21 §, 22 §

Rakentamisen yhteiset Topten-käytännöt-ohjekortisto(ulkoinen linkki)

Kaupunkikuvallinen selvitys rakennusten korjaus- ja muutoshankkeissa, rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt -ohje ARK 13(ulkoinen linkki)

Espoon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema -julkaisu

Tapiolan vanhojen asuntoalueiden korjauksen ja hoidon suuntaviivat-yleisohje

Parvekkeiden ja terassien lasittaminen

Asuinkerrostalot: OHJE-ARK 05 C(ulkoinen linkki)

Asuinpientalot: OHJE-ARK 14 D(ulkoinen linkki)

Asuinkerrostalojen viherhuoneet OHJE ARK 04 C(ulkoinen linkki)

 

Ilmalämpöpumpun sijoittaminen, Espoon Rakennusvalvonnan ohje

Lautasantennit, Espoon Rakennusvalvonnan ohje

Vaihtuvanäyttöiset LED-taulut, Espoon Rakennusvalvonnan ja Kaupunkitekniikan keskuksen ohje

Koko Espoo