Vanhusneuvoston kokous 8/2021

 • Päätöksenteko
16.11.2021 12.25

Aika:           3.11.2021 klo 12.30-15.20

Paikka:       Tekniikantie 15, 1.krs nh Pitkäjärvi

Kutsutut:

Puheenjohtaja
Olli Männikkö

Jäsenet
Marja-Liisa Lahtinen (ei osallistunut, eikä varajäsen)
Gustav Båsk
Kerttu Perttilä
Kalevi Kivistö
Matti Passinen, saapui klo 12.42 (asian 5 aikana)
Katri Rannisto
Hannu Viitanen
Pentti Walkama
Mia-Lis Vilja-Elomaa
Juhani Kytö (ei osallistunut, eikä varajäsen)
Erja Tikka

Asiantuntijajäsenet
Ida Stolt-Haglund
Minna Hoffström
Pasi Ojaniemi
Sirkku Wallin,  poistui klo 14.30 (asian 6 aikana)

Kaupungin hallituksen edustaja
Karin Cederlöf -Teams yhteydellä     poistui klo 13.50 (asian 6 aikana)

Sihteeri
Maria Rysti.

 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.35.

 1. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan osallistujat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksytään työjärjestys. Muut asiat -kohtaan lisättiin:

 • palvelukeskus -nimen muuttaminen
 • Täyttä elämää -suunnitelman päivitys.
 1. Pöytäkirjantarkastajan valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Kalevi Kivistö.

 1. Kaupunkiympäristön toimialan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön näkökulmasta / Sirkku Wallin

5.1 Kauklahden Lasihytin asemakaavaehdotus

Kaavan tavoitteena tulevan kaupunkiradan asemanympäristön kehittäminen, uuden asuinalueen sekä alueen suojelukohteiden, luontoarvojen ja uudisrakentamisen yhteensovittaminen.

Marraskuussa kaksi asukastilaisuutta, joissa voi tutustua Lasihytin kaavaehdotukseen:

5.2 Keski-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2022-2032

Kuvaus suunnittelualueen metsien ja niittyjen nykytilasta, luontoarvoista, kulttuuriympäristöistä sekä suunnitelma luonnonhoidollisista toimenpiteistä kymmenen vuoden jaksolle.

Osallistuminen suunnitelman laadintaan:

 1. Kysely 
 2. Metsäkävelyt:
 • Torstai 4.11. klo 16:30-18:00 Mikkelänpuisto Mikkelässä. Metsäkävelylle lähdetään osoitteessa Taalaritie 4 sijaitsevalta leikkikentältä.
 • Maanantai 8.11. klo 16:30-18:00 Ymmerstanmäki Ymmerstassa. Metsäkävelylle lähdetään Ymmerstan päiväkodin itäpuoliselta leikkikentältä, lähin osoite Ullantorppa 6.

5.3 Raide Jokerin liikennöinnin testaamisvaihe käynnistyy

Pysäkit ja raiteet valmistuneet, liikennöinnin kehittäminen ja testiajot käynnistymässä.

Käyttäjätestauksesta sovittava HSL:n kanssa. Keskustelut RAKA-työryhmässä parhaillaan käynnissä.

 1. Sairaalapaikkojen riittävyys ja siitä aiheutuvat toimenpiteet/ Minna Hoffström

Hyvinvointi- ja terveyslautakuntaa varten vanhusten palveluissa on valmisteltu selvitys sairaalapaikkojen riittävyydestä(ulkoinen linkki). Minna Hoffström esitteli asiaa.

Vuoden 2021 alkupuolella vanhusten palvelujen tilanne muuttui. Palvelutarve kasvoi ja henkilöstön saatavuus heikkeni. Sairaalapaikkoja on jouduttu sulkemaan henkilöstövajeen takia. Tehostettuun palveluasumiseen pääsy on vaikeutunut.

Vanhusten palveluissa on ryhdytty toimenpiteisiin:

 • henkilöstön riittävyyden varmistaminen (mm. rekrytoinnin tehostaminen, oppilaitosyhteistyön tiivistämien, oppisopimuskoulutuksen lisääminen, perehdytyksen parantaminen, korotetut korvaukset, tukea työhyvinvointiin, osaamisen kehittäminen, varahenkilöstölisän korottaminen, varahenkilöstön määrän kasvattaminen, työsuhdeasuntojen mahdollistaminen, henkilöstöetuuksien lisääminen)
 • sairaalahoidon ennaltaehkäisyyn aloitetut toimenpiteet (kotihoidon myöntäminen periaatteet -palvelun oikea kohdentuminen, kotihoidon palvelutarpeen jatkuva arviointi -oikeat asiakkaat, oikea määrä palveluja, kriisiasiakkaan prosessi -kriisiasiakkaat eivät turhaan päädy sairaalaan, liikkuva sairaala – asiakkaat hoidetaan mahdollisuuksien mukaan kotona)
 • sairaalan tehokkaaseen käyttöön aloitetut toimenpiteet (potilasohjauksen yhteistyö Jorvin kanssa ja yhteinen ymmärrys paikkatilanteesta, toimintakyvyn arviointi ja edistäminen Espoon sairaalassa -tehokas ja viiveetön kuntoutus ja kotiutuksen edellytysten arviointi)
 • sairaalasta jatkohoitoon siirtymisen sujuvoittamiseksi aloitetut toimenpiteet (kotiutuksen sujuvoittaminen, kotiutustiimi erikoissairaanhoidon kotiutuksiin, kotisairaalan resurssilisäys, kotikuntoutuksen palveluohjauksen tehostaminen, pitkäaikaishoidon paikkojen lisäostot, vapautuneiden paikkojen nopea täyttö, paikkojen haku laajemmalta alueelta, paikkojen oikea kohdentuminen -mahdollisuus kevyempään asumismuotoon, ARA -kelpoisten paikkojen laajemman käytön selvitys -ei toistaiseksi helpotusta ARA -paikkojen käyttöön)
 • esitettävät lisätoimenpiteet sairaalapaikkojen lisäämiseen ja jatkohoitoon siirtymisen sujuvoittamiseksi (sairaalapaikkojen kohdentuminen sairaalahoitoa tarvitseville, päivystysosaston lisäpaikat, kotiutustiimin vahvistamisen arviointi, jatkohoidon varmistaminen terveysasemalla, kuntoutuskapasiteetin kasvattaminen ja jatkokuntoutuspaikkojen osto, yhteistyön tiivistäminen palveluntuottajien ja LU -kuntien kanssa.

Toimenpiteiden etenemistä seurataan kolme kertaa viikossa vanhusten palvelujen tilannekatsauksessa (asiakasvirtauksen tehokkuus ja henkilöstön riittävyys). Henkilöstön riittävyys on merkittävin tekijä sairaalapaikkojen riittävyydessä.

Käsittelystä: Todettiin, että yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta prosesseissa on vielä hiottavaa, mm. lääkelupien hyväksymisessä. Jorvin kampukselle valmistuu uusia tiloja tulevaisuudessa, ehkä Espoon sairaalassa nyt olevat synnytystilat saataisiin sitten takaisin Espoon sairaalan käyttöön. Hoitajien palkkaukseen voidaan vaikuttaa erilaisilla lisillä. Yksityisellä puolella palkat hoivakodeissa ovat hieman pienempiä kuin kaupungilla. Työsuhdeasunnoista ei ole vielä tietoa. Filippiineiltä mahdollisesti tulevat sairaanhoitajat joutuvat aloittamaan hoiva-avustajatehtävissä. Keskusteltiin, mitä vanhusneuvosto voisi tehdä. Yksi vaihtoehto on vaikuttaa kaupunginhallitukseen. Nostettiin yksittäisen turvattoman vanhuksen tilanne sen sijaan, että mitataan päivystyskäyntien määriä. Turvallinen kotiutus on tärkeää. Tärkeää on saada hoitajia töihin ja heidän työskentelyolosuhteensa paremmiksi. Kotihoidossa olisi hienoa, jos samat tutut hoitajat kävisivät asiakkaan luona sen sijaan, että hoitajat vaihtuvat usein. Terveysasemille olisi hyvä kehittää palveluohjausta. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon eri asiakastietojärjestelmät tuovat haastetta potilaan tiedonkulkuun. Kotihoitajien pysäköintiasia on toteutunut viime kesän aikana koko Espoossa.

Koronan kolmanteen rokotukseen voi varata ajan netissä tai soittamalla. Kolmannen rokotteen voi saada, kun toisesta on kulunut 6 kk.

Päätös: Merkittiin esitys ja keskustelu tiedoksi. Vanhusneuvoston lausuntotoimikunta laatii lausunnon kaupunginhallitukselle. Lausuntoon sisällytetään mm. ehdotukset lisäsairaalapaikkojen hankkimisesta Kaunialasta ja työsuhdeasuntojen rakentamisesta keskeisille paikoille,

 1. Vanhusneuvoston toimikuntien jäsenten ja RAKA -ryhmän (rakennetaan kaikille) vanhusneuvoston varajäsenen nimeäminen

 • Järjestöavustustenjakotoimikunta arvioi virkamiesesitystä järjestöavustusten jaosta kerran vuodessa. Toimikunnassa on ollut kuusi vanhusneuvoston järjestöjäsentä. Valittiin jäsenet: Olli Männikkö (pj.), Gustav Bårk, Matti Passinen, Kalevi Kivistö ja Marja-Liisa Lahtinen
 • Juhlatoimikunta valmistelee Sykettä Syksyyn -juhlaa, toimikunnassa on ollut neljä vanhusneuvoston järjestö- tai poliittista jäsentä sekä viestinnän edustaja. Valittiin jäsenet: Olli Männikkö, Hannu Viitanen (pj.), Gustav Båsk ja Erja Tikka.
 • Lausuntotoimikunta valmistelee esityksen pyydetystä lausunnosta vanhusneuvostolle tai suoraan lautakunnalle. Toimikunnassa on ollut kolme- neljä jäsentä. Valittiin jäsenet: Olli Männikkö (pj.), Katri Rannisto, Erja Tikka ja Kerttu Perttilä.
 • Aloitetoimikunta arvioi vanhusneuvoston järjestöiltä kerran vuodessa pyytämiä aloitteita ja palautteita ja tekee esityksen niiden etenemisestä. Toimikunnassa on ollut kolme-neljä jäsentä. Valittiin jäsenet: Kalevi Kivistö (pj.), Mia-Lis Vilja- ja Juhani Kytö.
 • Rakennetaan kaikille (RAKA) -ryhmän varajäseneksi nimettiin:Matti Passinen.

Päätös: valittiin toimikuntiin jäsenet ja RAKA -ryhmään varajäsen.

 1. Vanhusneuvostolta pyydettävät lausunnot

Joulukuun hyvinvointi- ja terveyslautakunnan kokouksessa käsitellään hyvinvoinnin ja terveyden toimialan asiakasmaksut 1.1.2022 lukien. Asiakasmaksuyksikkö tulee pyytämään vanhusneuvostolta lausunnon esityksestä.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

 1.  Espoon kaupungin organisaatio

Valtuuston 22.3.2021 päättämän hallintosäännön mukaan 2021 valtuustokauden alusta kaupungin organisaatio perustuu seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Kasvun ja oppimisen toimiala (KOTO), jolla sijaitsevat seuraavat tulosyksiköt: varhaiskasvatuksen tulosyksikkö, perusopetuksen tulosyksikkö, toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikkö sekä ruotsinkielisten sivistyspalvelujen tulosyksikkö.
 • Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala (HYTET), jolla sijaitsevat seuraavat tulosyksiköt: perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikkö, terveyspalvelujen tulosyksikkö ja vanhusten palvelujen tulosyksikkö.
 • Kaupunkiympäristön toimiala (KYT), jolla sijaitsevat seuraavat tulosyksiköt ja liikelaitokset: kaupunkisuunnittelun tulosyksikkö, kaupunkitekniikan tulosyksikkö, Tilapalvelut-liikelaitos sekä ympäristökeskuksen, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon toiminnoista muodostuva tulosyksikkö.
 • Elinvoiman tulosalue, jolla sijaitsee seuraavat tulosyksiköt: elinkeino- ja työllisyyspalveluista muodostuva tulosyksikkö, kulttuurin tulosyksikkö ja liikunnan tulosyksikkö.
 • Konsernihallinto, jolla sijaitsee kaupungin keskitetyt ohjaus- ja palvelutoiminnot.

Keskusteltiin monipuolisen hyvinvointityön varmistamisesta kaupungissa, kun hyvinvointialue käynnistyy.

Päätös: Todettiin kaupungin voimassa oleva organisaatio.

 1. Sykettä Syksyyn -juhla

Juhlalle on varattu Espoon kulttuurikeskuksesta su 9.1.2022 (ja su 2.10.22) Tapiolasali, Louhisali, sekä lämpiöt. Käytiin läpi 9.1.2022 juhlan järjestämisen tilanne: ohjelma on valmis ja bussit on tilattu. Matti Lyytikäinen pitää juhlapuheen. Korona -tilanne saattaa vielä muuttua. Eläkeläisyhdistysten standit siirtyvät syksyyn.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

 1. Toimialojen ja konserniesikunnan ajankohtaiset asiat ikääntyneen väestön näkökulmasta

11.2 Konsernihallinto/ Pasi Ojaniemi

Konsernihallinnossa keskitytään mm. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen rahoituslaskelmiin. Pasi Ojaniemi jättää paikkansa vanhusneuvostossa siirtyessään Länsi-Uusimaa -hyvinvointialueen valmistelutehtäviin.

Kulkukeskuksen tilannetta on käsitelty vammaisneuvostossa. Pasi Ojaniemi voi välitää lokakuun seurantatietoja vanhusneuvostolle. Tavoitteena on, että Länsi-Uusimaa -valmistelutoimielimessä ensi vuonna kilpailutetaan uudestaan hyvinvointialueelle kulkukeskuspalvelut. Esteettömyys pyritään varmistamaan.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

11.2 Kasvun ja oppimisen toimiala (KOTO)/ Ida Stolt-Haglund

KOTO:n toimialaan kuuluu etupäässä lasten ja nuorten palvelut. KOTO:on kuuluu ruotsinkielisiä aikuisten palveluja. Esbo Arbis on käynnistänyt uusia kursseja ja avoimia maksuttomia työpajoja. Kurssit löytyvät Ilmonetista, ja myös paikanpäällä ja puhelimitse voi asioida. Omnia ei kuulu kaupunki organisaatioon.

Espoon uudet nettisivut ovat vielä työnalla.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

 1.  Muut asiat:

12.1 Palvelukeskus -nimen muuttaminen.

Tapiolan palvelukeskuksen asukasraati on esittänyt palvelukeskus -nimen muuttamista. Otetaan aikalisä LU -hyvinvointialueen takia. Yhdenmukainen nimi olisi parempi.

Päätös: merkittiin tiedoksi.

12.2 Täyttä elämää -suunnitelman päivitys

Kuntalaiskysely on menossa 12.11.2021 asti, siitä on lähetty järjestökirje, jonka jakelussa olivat vanhusneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tällä viikolla lähti pyyntö eläkeläisyhdistyksille kommentoida kootusti 26.11.2021 mennessä nykyisen suunnitelman kuutta linjausta (mm. ajantasaisuutta) ja onko yhdistyksillä ehdottaa lisäyksiä. Seuraavaan vanhusneuvoston kokoukseen 1.12.2021 tuodaan tietoa ja käsittelyyn päivitykseen liittyviä asioita

Päätös: merkittiin tiedoksi.

Syksyn 2021 kokoukset keskiviikkoisin (klo 12.30-15.30):

1.12.2021              (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

Kevään 2022 kokoukset keskiviikkoisin (klo 12.30-15.30):

12.1.2022               (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

9.2.2022                 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

9.3.2022                 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

6.4.2022                 (Tekniikantie 15, nh. Pitkäjärvi)

11.5.2022 klo 12-13.30 ja järjestötapaaminen klo 13.30-16.30 (Valtuustotalo)

Sykettä Syksyyn -juhla: 9.1.2022 ja 2.10.2022

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Olli Männikkö                                                          Maria Rysti

puheenjohtaja                                                         sihteeri