Dataskyddsbeskrivning gällande Vindängensalen Nyhetsbrev

Registrets ändamål är att fungera som ett dataregister med e-postadresser med vilkets hjälp Esbo stad/Vindängensalen sänder sitt nyhetsbrev per e-post till personer som beställt det och därmed givit sitt samtycke att finnas i detta register.

1. Personuppgiftsansvarig: Esbo stad.

2. Ansvarig person för registret: Eva Monthén, producent

3. Kontaktperson för registret: Eva Monthén, producent eva.monthen@espoo.fi

4. Dataskyddsombud: Esbo stads dataskyddsombud tietosuoja@espoo.fi

5. För vilket ändamål behandlas personuppgifter?
Registrets ändamål är att fungera som ett dataregister med e-postadresser med vilkets hjälp Vindängensalen sitt nyhetsbrev per e-post till personer som beställt det och därmed givit sitt samtycke att finnas i detta register.
Samtycket är i kraft ända till den registrerade personen annullerar beställningen av Vindängensalens nyhetsbrev. Beställningen kan när som helst sägas upp med att använda länken som finns i nyhetsbrevet. Personuppgifterna som finns i registret förstörs omedelbart efter uppsägningen av beställningen.

6. Vilken är grunden för behandlingen av personuppgifter?
Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
Artikel 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

7. Vilka uppgifter behandlas?
e-postadress
datum för när kunden har aktiverat sin beställning.
datum för när adressen är fyllt i manuellt in i registret

8. Varifrån fås uppgifterna?
Uppgifterna fås av klienten själv, när klienten fyller i blanketten för prenumeration på nyhetsbrevet.
Dessutom samlas in beställningar i samband med evenemang på t.ex. kundförfrågningar eller utvärderingsfrågeblanketter.

9. Lämnas uppgifter ut eller överförs de utanför staden?
Liana Technologies Oy (som Esbo stad köper programtjänsterna för nyhetsbrevet av) behandlar personuppgifterna i registret i den utsträckning som krävs för leverans av dess nyhetsbrevstjänst LianaMailer.

Personuppgifter kommer endast att lämnas ut till behöriga personer på grundval av en identifierad begäran om information.

10. Överförs uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?
 Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

11. Hur länge kommer uppgifterna att lagras?
Uppgifterna lagras så länge det prenumererade nyhetsbrevet utkommer eller tills personen avregistrerar sig från e-postlistan eller tills det kommer upprepade felmeddelanden från e-postadressen.

12. Hur skyddas uppgifterna?
Registret sparas i digital form behörigt skyddat mot utomstående utgående från Esbo stads brandmur och tekniska skyddsmetoder. Endast särskilt utnämnda personer har rätt att använda och upprätthålla data i registret. Manuellt material förvaras i låsta lokaler som endast de personer som har rätt att behandla uppgifterna på grund av sina arbetsuppgifter har tillträde till. Användarna är bundna av tystnadsplikt.

Manuellt material:
Manuellt material förvaras i låsta utrymmen och förstörs i dokumentförstörare.

13. Den registrerades rättigheter
Noggrannare anvisningar om hur uppgiftsbegäranden enligt dataskyddsförordningen ska riktas: https://www.esbo.fi/sv-FI/Etjanster/Dataskydd/Kunders_ratt_till_uppgifter(extern länk)

13.1. Hur kan jag kontrollera mina uppgifter?
Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Den personuppgiftsansvarige ska lämna uppgifterna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Begäranden av en registrerad och de åtgärder som hänför sig till dem är avgiftsfria. Om begäranden av en registrerad dock är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

13.2. När kan jag kräva att mina uppgifter rättas?
Du har rätt att få felaktiga, inexakta, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi lagrar, rättade eller kompletterade av oss.

13.3. När kan jag kräva att mina uppgifter raderas?
Du har rätt att under vissa förutsättningar få den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har inte rätt att få uppgifter raderade om uppgifterna måste behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning som hör till den personuppgiftsansvarige. I dessa fall raderas personuppgifterna först efter den tidsfrist som anges i lagen.

13.4. När kan jag kräva att behandlingen av mina uppgifter begränsas?
Om de uppgifter som samlats in om dig inte stämmer, kan du kräva att behandlingen av dina kunduppgifter begränsas tills det har kontrollerats om uppgifterna är korrekta.

13.5. Inlämning av klagomål
Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om du upplever att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Du kan lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå: www.tietosuoja.fi.