Esbo byggnadstillsyn

Till byggnadstillsynens tjänster hör bland annat beslut om bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder och rivningslov samt förhandlingar under planeringsskedena innan besluten fattas, syn av byggplatser, kontinuerlig övervakning av fastigheters och byggnaders skick, stiftande av byggnadsservitut och rådgivning i byggfrågor, arkivering av bygglovshandlingar samt kundrådgivning.

Kontaktuppgifter och tjänster