Byggandet av Kurtbyvägen

Gator och trafikEsboviken

I byggprojektet ingår byggandet av Kurtbyvägens kommunalteknik mellan Kurtmalmen och Lambrostigen och byggandet av Lambrostigen som en parkstig. Området ligger i stadsdelen Kurtby i planområdet Bastunäset I.

Beskrivning av projektet

I entreprenaden byggs Kurtbyvägen mellan Kurtmalmen och Lambrostigen och Kurtängsvägen mellan Kurtbackssträckan och Kurtbyvägen. I korsningen av Kurtbyvägen och Kurtängsvägen byggs en rondell. Nystansstigen, som leder från Kurtbyvägen till Kurtängsvägen, ombyggs. Kommunalteknik byggs mellan Spilkumvägen, Kurtbyvägen och Gaffelvägen. Spilkumvägen och Gaffelvägen återställs. Lambrostigen byggs som en parkväg mellan Kurtbyvägen och Städslingsvägen.

Det handlar om att ombygga gatorna. Byggandet omfattar installation av vattenledningar, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp samt skyddsrör för kablar och fjärrvärmeledningar. Arbete utförs även på korsande och anslutande gator i den omfattning som krävs för anslutning av konstruktioner.  Genomförandet av byggandet kräver brytning. Belysningen byts ut. På Kurtbyvägen förbättras trottoarernas säkerhet genom att bygga mittrefuger och ett förhöjt övergångsställe i korsningen av Kurtbyvägen och Kurtmalmen. Vid busshållplatser installeras tak. En parkeringsplats byggs norr om Nystansstigens korsning. Gatumiljön finslipas genom att installera betongstensytor och plantera några träd och buskområden. Gräs eller äng sås eller täckbark strös ut i gatugrönområden. Landskapsarbeten görs på den gamla väglinjen. Körbanor och gång- och cykelvägar asfalteras.

Lambrostigen byggs som en parkstig mellan Kurtbyvägen och Städslingsvägen. Marken på Lambrostigen förstärks genom stabilisering. Stigen byggs med stenmjölsbeläggning och belysas. 

 

Basuppgifter om projektet

Genomförandeperiod: mars 2022–maj 2023

Huvudaktör: VRJ Etelä-Suomi Oy

Representant för byggherren på staden: Sirpa Salminen