Esbos modell för delaktighet

Invånarnas delaktighet i Esbo genomförs enligt stadens modell.

Esbos modell för delaktighet består av fyra delar:

1) Vision för delaktighet:

alla invånare kan delta i och påverka utvecklingen i Esbo. Vad avser vi med delaktighet och deltagande?

2) Mål och riktlinjer:

varför är det viktigt för oss att invånarna deltar och vad vill vi särskilt betona?

3) Planmässigt arbete för delaktighet och växelverkan

är nyckeln till förändring, från engagerande förvaltningskultur till nya slags nätverksförhållanden och partnerskap. I planerna betonas bland annat volontär- och medborgarverksamhet och invånarnas sakkunskap som en möjligheter och resurs.

4) Esbo stads hörnstenar för deltagande

bygger på de riktlinjer som staden har angående invånarnas deltagande.

Esbos modell för delaktighet ger arbetet en vision, mål och riktlinjer, metoder för växelverkan samt hörnstenar för deltagande.