Dataskyddsbeskrivning: Delta och påverka

Datum för publicering av dataskyddsbeskrivningen: 14.07.2022 

 

 

Personuppgifter används för verksamhet som ökar invånarnas deltagande i utvecklingen av Esbo stad, för marknadsföring, för att skicka nyhetsbrev och kundmeddelanden samt för andra därmed jämförbara åtgärder.

 

 

1. Personuppgiftsansvarig 

 

Esbo stad

PB 1, 02070 ESBO STAD

 

2. Ansvarig person för registret 

 

Marianne Julkunen, utvecklingschef, koncernförvaltningen

marianne.julkunen@espoo.fi

 

3. Kontaktperson för registret 

 

Marianne Julkunen, utvecklingschef, koncernförvaltningen

osallisuus@espoo.fi

 

 

4. Dataskyddsombud 

 

Esbo stads dataskyddsombud 

Adress: PB 12, 02070 Esbo stad 

Telefon: +358 9 81621 (växel) 

E-postadress: tietosuoja@espoo.fi 

 

 

5. För vilket ändamål behandlas personuppgifter?  

 

Personuppgifter behandlas för att ordna och främja deltagande i Esbo stads utvecklingsarbete. Personen ger själv uppgifterna när hen anmäler sig till ett evenemang eller prenumererar på nyhetsbrevet.

 

 

6. Vilken är grunden för behandling av personuppgifter? 

 

Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. 

 

Artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning: behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. (22 § i kommunallagen)

 

Artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning: behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

 

 

7. Vilka uppgifter behandlas? 

 

Personens namn, åldersgrupp, hur länge personen har bott i Finland, boendekommun, bostadsområde, modersmål, språkkunskaper, specialkost, hjälpbehov, e-postadress, uppgiftsbeteckning, utbildning och tillstånd att använda fotografier och videor som tagits vid evenemang.

 

En eller flera av de ovan nämnda uppgifterna efterfrågas enligt situationen och vid behov.

 

8. Varifrån fås uppgifterna? 

 

Uppgifterna samlas in av de registrerade själva.

 

9. Lämnas uppgifter ut eller överförs de utanför staden? 

 

Uppgifter lämnas inte ut eller överförs inte.

 

10. Överförs uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet? 

 

Uppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

11. Hur länge kommer uppgifterna att lagras? 

 

Uppgifter om prenumeranter av nyhetsbrevet lagras så länge det prenumererade nyhetsbrevet utkommer, tills personen säger upp prenumerationen av nyhetsbrevet eller tills det kommer upprepade felmeddelanden från e-postadressen när nyhetsbrev skickas.

 

Uppgifter som samlats in om olika evenemang lagras endast så länge de behövs.

 

12. Hur skyddas uppgifterna? 

Elektroniska system för registerföring: Dedikerade servrar i Finland.

Alla anställda som behandlar uppgifterna är bundna av sekretess och konfidentialitet.

Principer för skyddet av uppgifter: Registret sparas i digital form behörigt skyddat mot utomstående med brandmurar och andra tekniska skyddsmetoder. Endast särskilt utnämnda personer har rätt att använda och upprätthålla data i registret. Användarna är bundna av tystnadsplikt.

13. Den registrerades rättigheter 

 

Om insamlingen av uppgifter baserar sig på samtycke, kan kunden när som helst återkalla sitt samtycke och kräva att hens uppgifter raderas. Kunden kan återkalla sitt samtycke genom att skicka e-post till kontaktpersonen för registret.

 

Noggrannare anvisningar om hur uppgiftsbegäranden enligt dataskyddsförordningen ska riktas:   

 

13.1 Hur kan jag kontrollera mina uppgifter? 

 

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Den personuppgiftsansvarige ska lämna uppgifterna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.  

 

Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning. 

 

Begäranden av en registrerad och de åtgärder som hänför sig till dem är avgiftsfria. Om begäranden av en registrerad dock är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran. 

 

13.2 När kan jag kräva att mina uppgifter rättas? 

 

Du har rätt att få felaktiga, inexakta, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi lagrar, rättade eller kompletterade av oss.

 

13.3 När kan jag kräva att mina uppgifter raderas?

 

Du har rätt att under vissa förutsättningar få den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har inte rätt att få uppgifter raderade om uppgifterna måste behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning som hör till den personuppgiftsansvarige. I dessa fall raderas personuppgifterna först efter den tidsfrist som anges i lagen. 

 

13.4 När kan jag kräva att behandlingen av mina uppgifter begränsas? 

 

Om de uppgifter som samlats in om dig inte stämmer, kan du kräva att behandlingen av dina kunduppgifter begränsas tills det har kontrollerats om uppgifterna är korrekta. 

 

13.5 Inlämning av klagomål 

 

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om du upplever att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Du kan lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå: www.tietosuoja.fi.