Beslutanderätt i enlighet med lagstiftningen som gäller småbarnspedagogik och utbildning för tjänstemän inom Esbo stads resultatenhet svenska bildningstjänster och staben för sektorn

Nämnden Svenska rum 19.5.2022. Ändringarna träder i kraft 1.8.2022. Nämnden Svenska rum har utgående från Esbo stads förvaltningsstadga del I kapitel 4 § 17 punkt 15, överfört beslutanderätten för tjänstemän i enlighet med följande:

A. RESULTATENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

1 § Direktören för Svenska bildningstjänster

1) beslutar i enlighet med 34 § och 48 d § i lagen om grundläggande utbildning om ersättning såvida inte försäkring täcker skadan,
2) beslutar om startpengar för privat daghem,
3) beslutar om val av den lagstadgade eftermiddagsverksamhetens tjänsteproducenter,
4) beslutar vid behov om de enheter som anordnar eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen som stadens egen verksamhet,
5) beslutar om undervisnings-/verksamhetsplats för grundskola/gymnasium under den tid som byggnaden är under reparation i situation då lokalerna brådskande måste utrymmas, om beslut ska fattas före nämndens följande möte,
6) beslutar om utbetalning av det behovsprövade hemvårdsstödets Esbo-tillägg,
7) beslutar på framställning av en grundskola eller gymnasiet om byte av en enskild skoldag till en ledig dag och om att jobba in skoldagen på en lördag.

2 § Förvaltningschefen

1) beslutar om beviljande av skolskjuts för elever i förskoleundervisningen och elever i den grundläggande utbildningen i enlighet med 32 § i lagen om grundläggande utbildning samt skjuts för barn inom specialdagvården,
2) anvisar närskola för en elev inom den grundläggande undervisningen i enlighet med 6 § i lagen om grundläggande utbildning,
3) beslutar om placering av elever i annan skola än närskolan inom staden i enlighet med 28 § i lagen om grundläggande utbildning,
4) beslutar om att anta en elev från en annan kommun till en grundskola i Esbo i enlighet med 28 § i lagen om grundläggande utbildning,
5) anvisar närskola för en elev inom den grundläggande undervisningen och en elev inom förskoleundervisningen i enlighet med 6 § i lagen om grundläggande utbildning om närskolan undantagsvis anvisas i en annan kommun,
6) godkänner ett daghem som servicesedelproducent inom småbarnspedagogiken,
7) anvisar den läropliktige en studieplats i enlighet med 15 § i läropliktslagen om den läropliktige inte har inlett utbildning som avses i 4 § i läropliktslagen,
8) beslutar om förlängning av rätten till avgiftsfri utbildning och vid behov förvägrar rätten till avgiftsfri utbildning i enlighet med 16 § i läropliktslagen om beslutanderätten inte delegerats till en annan tjänsteinnehavare i detta dokument,
9) beslutar om avbrytande av fullgörandet av läroplikten enligt 7 § i läropliktslagen om beslutanderätten inte delegerats till en annan tjänsteinnehavare i detta dokument,
10) beslutar om beviljande av inkvarteringsersättning och reseersättning enligt 19–21 § i läropliktslagen,
11) beslutar om beviljande av tillstånd för en grundskoleelev att fortsätta sin skolgång om eleven inte har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs vid utgången av läsåret det kalenderår då hen fyller 17 år,
12) beslutar om att en elev anses ha avgått i enlighet med § 46 a i lagen om grundläggande utbildning,
13) beslutar om utbetalning av kommuntillägg i anslutning till stöd av barn vid privat vård av barn,
14) beslutar om att höja värdet för servicesedel för småbarnspedagogik med koefficient för barnets stöd.

3 § Undervisningschefen

1) beslutar om särskilt stöd för elever i grundläggande utbildning, och förskola enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning. Om vårdnadshavaren motsätter sig särskilt stöd fattar nämnden beslutet,

2) beslutar om beviljande av plats i förminskad/integrerad förskolegrupp i Finno daghem som stödåtgärd för barnet,

3) beslutar om beviljande av assistent inom förskoleundervisning samt skolgångsbiträde i gymnasiet,

4) beslutar om inledande av skolgången ett år senare än vad som bestämts samt antar de elever som med stöd av utredning har rätt att inleda den grundläggande utbildningen ett år tidigare än vad som bestämts i enlighet med 27 § i lagen om grundläggande utbildning,

5) beslutar om förlängd läroplikt för elev i enlighet med 2 § i läropliktslagen och bestämmer utbildningsplatsen,

6) beslutar om beviljande av betalningsförbindelse för en elev som deltar i en utredningsperiod, stödperiod eller annan period i en läroanstalt med annan utbildningsanordnare,

7) godkänner enhetsvis läroplan för förskoleundervisning och förskolans läsårsplan samt elevvårdsplanen, jämställdhetsplanen och likabehandlingsplanen,

8) ansöker för undervisningsenhetens del om elevplats i en läroanstalt med annan utbildningsanordnare för en elev från Esbo, för vilken ett beslut om särskilt stöd har fattats,

9) beslutar om antagning av elev i flexibel grundläggande utbildning i enlighet med 9 b § i förordningen om grundläggande utbildning,

10) beslutar i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning och 29 § i gymnasielagen om elevens särskilda undervisningsarrangemang och avvikande studiearrangemang om inte beslut fattats i samband med beslut om särskilt stöd i enlighet med punkt 1,

11) beviljar vid behov betalningsförbindelse för en elev från Esbo som går i skola i en läroanstalt med annan utbildningsanordnare inklusive stödtjänster som är en förutsättning för deltagande i undervisningen,

12) beslutar om anordnande av särskild examen enligt 38 § i lagen om grundläggande utbildning,

13) beslutar om antagning av elev i förberedande undervisning,

14) utser en lärare för uppföljning av en läropliktig elevs framskridande i studierna,

15) beslutar om att ersätta kostnader till annan kommun som uppstått i samband med skolgång för elever som placerats eller omhändertagits i enlighet med barnskyddslagen,

16) anvisar plats i lovvård och/eller eftermiddagsverksamhet för elev som i enlighet med handikapp- eller specialomsorgslagen är berättigad till ifrågavarande tjänster,

17) beslutar om placering av elev i sjukhusundervisning,

4 § Utvecklingschefen

1) beslutar om beviljande av understöd till tjänsteproducenter för den lagstadgade eftermiddagsverksamheten i enlighet med 48 b § i lagen om grundläggande utbildning samt ändringar i barnets verksamhetstid inom eftermiddagsverksamheten,
2) beslutar om antagning av barn till den lagstadgade eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen,
3) beslutar om nedsättning eller efterskänkning av eftermiddagsverksamhetens kundavgift,
4) beslutar om beviljande av assistent i eftermiddagsverksamhet.

5 § Sakkunnig inom förvaltning

1) beslutar om beviljande av reseunderstöd för elever i förskoleundervisningen samt beviljar busskort för ett förskolebarn som har fyllt sju år och som har beviljats reseunderstöd,
2) beslutar om betalningsförbindelse inom småbarnspedagogiken över kommungränsen,
3) beslutar om flerlingsstöd för barn under skolåldern i Esbo.

6 § Sakkunnig inom förvaltning, servicehandledare inom småbarnspedagogik och ledare inom småbarnspedagogik som direktören för Svenska bildningstjänster utsett

1) har rätt att besluta i ärenden som gäller tillsyn av privata daghem och köpavtalsdaghem,
2) har rätt att besluta i ärenden som gäller tillsyn av privata familjedagvårdare och företag som producent av privat dagvårdstjänst i barnets hem samt godkänner privata vårdare i hemmet,
3) beviljar plats inom småbarnspedagogik,
4) beviljar förskoleplats i kommunalt daghem,
5) beviljar plats i klubbverksamhet inom småbarnspedagogik,
6) beslutar om placering av elever i annan förskola än närskolan inom staden i enlighet med 28 § i lagen om grundläggande utbildning,
7) beslutar om att anta en förskoleelev från en annan kommun till en förskola i Esbo i enlighet med 28 § i lagen om grundläggande utbildning,
8) beslutar om beviljande av servicesedel för småbarnspedagogik.

7 § Ledaren inom småbarnspedagogik

1) svarar för att det för ett barn i förskoleundervisningen, som får intensifierat stöd, uppgörs en plan för barnets lärande och att planen justeras vid behov,
2) svarar för att det för ett barn i förskoleundervisningen vid behov uppgörs en pedagogisk utredning för bedömning av barnets behov av särskilt stöd,
3) svarar för att det för ett barn i förskoleundervisningen, för vilket ett beslut om särskilt stöd har fattats, uppgörs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) och att planen justeras minst en gång per termin,
4) har rätt att vid behov begränsa rätten att följa med förskoleundervisningen i enlighet med 19 § i lagen om grundläggande utbildning,
5) leder beredningen av förskoleundervisningens enhetsvisa läroplan, elevvårdsplan, jämställdhetsplan, likabehandlingsplan och övriga planer som ingår i dessa,
6) svarar för att barn i förskoleundervisningen och vårdnadshavare har information om den elevvård som finns till förfogande och att de instrueras att söka om elevvårdens förmåner och tjänster,
7) svarar för att det för ett barn i småbarnspedagogiken görs upp en personlig plan för småbarnspedagogik,
8) som direktören för Svenska bildningstjänster utsett för uppgiften, har rätt att besluta i ärenden som gäller öppen småbarnspedagogisk verksamhet,
9) som direktören för Svenska bildningstjänster utsett för uppgiften beslutar om procenttillägg för kommunala familjedagvårdare med omkostnader för barn med särskilda behov,
10) beslutar om intensifierat stöd för barn som deltar i kommunal småbarnspedagogik enligt 15 a § i lagen om småbarnspedagogik.

8 § Beslutanderätt för rektor/skolföreståndare i grundskola och gymnasium

Utöver det som bestämts om rektorns/skolföreståndarens uppgifter i lag och förordning om grundläggande utbildning, gymnasielagen och -förordningen samt lagen om anordnande av studentexamen, hör det till rektorns/skolföreståndarens uppgifter att

1) leda beredningen av läroplanens skolvisa delar, elev- och studerandevårdsplan, jämställdhetsplan, likabehandlingsplan och andra till dessa hörande planer samt läsårsplan, verksamhetsplan och ordningsregler i samarbete med personalen, direktionen och elev- och studerandekåren,
2) utvärdera skolans/gymnasiets undervisnings- och fostringsarbete i samråd med personalen, direktionen och elevkåren,
3) besluta om en elevs byte av frivilligt läroämne, avbrytande av studierna av ett frivilligt A-språk samt besluta om en elevs tillvalsämne då vårdnadshavaren inte inom utsatt tid gjort valet eller då studier i tillvalsämnet som vårdnadshavaren valt inte kan ordnas,
4) utfärda eleven/studeranden en skriftlig varning som avses i 36 § i lagen om grundläggande utbildning och i 41 § i gymnasielagen,
5) besluta om beviljande av frånvaro för elever/studerande för mer än fem (5) dagar,
6) godkänna skolans läromedel efter att ha hört vederbörande lärare samt övervaka att läromedlen som används följer läroplanens principer,
7) vid behov begränsa rätten att följa med undervisning i enlighet med 19 § i lagen om grundläggande utbildning och 17 § i gymnasielagen,
8) besluta om religions- eller livsåskådningsundervisning som avses i 13 § i lagen om grundläggande undervisning och 16 § i gymnasielagen, då eleven ansöker om undervisning i annan religion än den som motsvarar elevens egen religiösa åskådning eller då undervisning enligt elevens ansökan inte kan ordnas,
9) informera elever/studerande samt deras vårdnadshavare samt sökande till grundläggande utbildning/gymnasieutbildning om centralt innehåll i skolans/gymnasiets läroplan och läsårsplan,
10) ansvara för ordnandet av övervakning under skoldagen,
11) underteckna avgångsbetyg, skiljebetyg och betyg över avläggande av särskild examen,
12) svara för att elever/studerande och vårdnadshavare har information om den elevvård/studerandevård som finns till förfogande och att de instrueras att söka om elevvårdens förmåner och tjänster,
13) besluta om avbrytande av fullgörandet av läroplikten när fullgörandet av läroplikten avbryts för viss tid enligt 7 § i läropliktslagen och vid behov i samband med detta om förlängning av rätten till avgiftsfri utbildning enligt 16 § i läropliktslagen.

9 § Därtill hör det till grundskolans rektor/skolföreståndare att

1) svara för att det för en elev i skolan, som får intensifierat stöd, uppgörs en plan för elevens lärande och att planen justeras vid behov,
2) svara för att det för en elev i skolan vid behov uppgörs en pedagogisk utredning för bedömning av elevens behov av särskilt stöd,
3) svara för att det för en elev i skolan, för vilken ett beslut om särskilt stöd har fattats, uppgörs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) och att planen justeras minst en gång per termin,
4) besluta om beviljande av resekort för kollektivtrafik för en elev inom grundskolan,
5) besluta om beviljande av lov att fortsätta skolgång efter fullgjord läroplikt,
6) vid behov ordna förhör för en elev som kommer till grundskolans andra eller därpå följande högre årskurs, ifall eleven inte har betyg över utförd föregående lärokurs,
7) instruera eleven att söka om elevvårdens tjänster, ifall eleven har fått en skriftlig varning, reglering på viss tid eller eleven har fråntagits rätten att delta i undervisningen under resten av dagen,
8) ordna undervisning för en elev som blivit relegerad från grundläggande utbildning för visstid, och därmed förhindra att eleven blir efter i framsteg inom sin årskurs och undervisningsgrupps, samt sörja för att en plan för elevens lärande uppgörs i enlighet med läroplanen och enligt vilken undervisningen ordnas och uppföljs,
9) besluta om beviljande av hjälpmedel och tolknings- och biträdestjänster för en elev, som inte är i behov av särskilt stöd,
10) besluta om att befria en elev från undervisning eller handledd verksamhet enligt 5 § i förordningen om grundläggande utbildning,
11) svara för att en läropliktig elev handleds att söka till utbildning efter den grundläggande utbildningen och att ansökan övervakas.

10 § Därtill hör det till gymnasiets rektor att

1)  besluta om studeranden som antas till gymnasiet via den gemensamma elevantagningen. För att studeranden kan bli antagen endast till ett gymnasium, fattar rektorn beslutet på samma gång för de övriga gymnasierna som studeranden ansökt till på basen av förslaget som gymnasieantagningsmötet gjort. Dessutom beslutar rektorn om studeranden som antas till den gemensamma elevantagningens annulleringsplatser och studeranden som antas efter det,
2) besluta om tillgodoräknande av studieprestationer som slutförts i andra sammanhang och/eller kunnande som förvärvats på annat sätt,
3) bevilja en gymnasiestuderande rätt att avlägga studier utan att delta i undervisningen,
4) besluta om förlängande av tiden för avläggande av gymnasiestudierna,
5) besluta om när en studerande anses ha avgått,
6) besluta om avstängning av studerande från gymnasiet för högst två veckor,
7) svara för att det för en studerande uppgörs en plan för fullgörandet av läroplikten under avstängningen från läroanstalten för viss tid eller indragningen av studierätten enligt 8 § i läropliktslagen,
8) svara enligt 12 § i läropliktslagen för handledning och övervakning av fullgörandet av läroplikten om läroplikten fullgörs som en särskild examen i enlighet med 36 § i gymnasielagen,
9) besluta om tillfälligt avbrytande av studierätt enligt 23 § i gymnasielagen.

12 § Skolans undervisningspersonal

Uppdraget för klasslärare med klass, klassföreståndare och gruppledare är att

1) för sin del övervaka framstegen hos eleverna/studerandena i den egna klassen/undervisningsgruppen,
2) följa upp frånvaro hos elever inom den grundläggande utbildningen samt anmäla om olovlig frånvaro till elevernas vårdnadshavare,
3) besluta om beviljande av frånvaro för elev/studerande för högst fem (5) dagar,
4) underteckna läsårsbetyg.

Därtill hör det till gruppledare på gymnasiet att meddela den läropliktiges vårdnadshavare och någon annan laglig företrädare om den läropliktige inte genomför sina studier i enlighet med studieplanen.

B. STABEN FÖR SEKTORN FÖR FOSTRAN OCH LÄRANDE

1 § Ekonomichef, planerare eller ekonomisakkunnig beslutar om

1) nedsättning eller efterskänkning av dagvårdsavgift,
2) nedsättning eller efterskänkning av egenandelen för servicesedel (höjning av servicesedelns värde per barn).

2 § Ekonomienhetens planerare eller ekonomikoordinator beslutar om

1) avgiften för småbarnspedagogik, syskontillägg och kommuntillägg för avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar inom stöd för privat vård,
2) servicesedelns värde per barn,
3) återkrav av värdet på en servicesedel som betalats utan grund.

3 § Ekonomichef, planerare eller ekonomisakkunnig beslutar om

1) nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter inom småbarnspedagogik som överlämnats till indrivning,
2) nedsättning eller efterskänkning av värdet på en servicesedel som ska återkrävas,
3) att begära uppgifter och utredningar av penninginrättning,
4) syskontillägg inom stöd för privat vård och kommuntillägg för avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar.