Planläggningen är ett av de viktigaste sätten att bekämpa buller. Den kan användas för att placera funktioner som orsakar buller längre bort från bostäder och andra känsliga objekt. I praktiken är detta dock svårt eftersom man satsar på kompakta städer, vilket innebär att man till exempel kommer att öka byggandet utmed trafikleder.

Det finns tre plannivåer. Den mest ungefärliga av dessa är landskapsplanen. Med generalplanen definieras markanvändningen för olika områden i en stad eller kommun ungefärligt, och i detaljplanen specificeras planeringen av och detaljerna för ett visst område. Du kan läsa mer om planläggning under Planlaggning är planering och samarbete. Nedan beskrivs olika sätt att bekämpa buller genom planläggning.