Behandling av personuppgifter, enkäten av Esbos kommunikation

Publicerad: 30.1.2020

1. Personuppgiftsansvarig

Esbo stad.

2. Ansvarig person för registret

Esbo stads kommunikationsdirektör.

3. Kontaktperson för registret

Koncernförvaltningens kommunikation info@espoo.fi

4. Dataskyddsombud

tietosuoja@espoo.fi

5. För vilket ändamål behandlas personuppgifter?

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna i registret är att samla respons och utveckla tjänster: enkäter, kartläggningar, statistikföring, analysering.

6. Vilken är grunden för behandlingen av personuppgifter?

  • Artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
  • Artikel 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
  • Artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Central lagstiftning:

  • EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016). Dataskyddslagen (1050/2018).
  • Kommunallagen (410/2015).
  • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

7. Vilka uppgifter behandlas?

Kontaktuppgifter till behövliga delar (e-postadress eller telefonnummer). Behövliga bakgrundsuppgifter (ålder, yrke, familjesituation, kön, modersmål, roll i användningen av tjänsten i fråga).

Kundresponsen kan vara till exempel fri text eller numerisk (en bedömningsskala eller en flervalsfråga). Kundresponsen innehåller information om att genomföra tjänsten. Att svara på enkäten och att ge respons sker anonymt, men om kunden vill delta i utvecklingen av tjänster ska han eller hon ge sin e-postadress eller sitt telefonnummer. Det är inte möjligt att kombinera kontaktuppgifterna med svaren och uppgifterna raderas omedelbart efter utlottningen.

Uppgifterna är sekretessbelagda.

8. Varifrån fås uppgifterna?

Kunden ger själv uppgifterna när han eller hon svarar på enkäten eller ger respons.

9. Lämnas uppgifter ut eller överförs de utanför staden?

Uppgifterna lämnas inte ut utanför Esbo stad. Uppgifterna behandlas endast vid Esbo stads kundtjänster.

10. Överförs uppgifter utanför EU/EES-området?

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

11. Hur länge kommer uppgifterna att lagras?

Eventuella kontaktuppgifter raderas omedelbart när onödiga. Enskilda svar raderas inom ett år.

12. Hur skyddas uppgifterna?

Esbo stads avtalsleverantörs enkätverktyg. Tillgång till uppgifterna har begränsats till namngivna anställda vid kommunikationsavdelningen. Användarrättigheterna beviljas enligt arbetsuppgift.

Varje användare godkänner en användnings- och sekretessförbindelse för Esbo stads uppgifter och datasystem.

13. Den registrerades rättigheter

Noggrannare anvisningar om hur uppgiftsbegäranden enligt dataskyddsförordningen ska riktas: https://www.espoo.fi/sv/esbo-stad/dataskydd#section-7317(extern länk)

13.1 Hur kan jag kontrollera mina uppgifter?

Du har rätt att av den personuppgiftsansvarige få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Den personuppgiftsansvarige ska lämna uppgifterna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

Om den personuppgiftsansvarige inte vidtar åtgärder på den registrerades begäran, ska den personuppgiftsansvarige utan dröjsmål och senast en månad efter att ha mottagit begäran informera den registrerade om orsaken till att åtgärder inte vidtagits och om möjligheten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Begäranden av en registrerad och de åtgärder som hänför sig till dem är avgiftsfria. Om begäranden av en registrerad dock är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får den personuppgiftsansvarige antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.

13.2 När kan jag kräva att mina uppgifter rättas?

Du har rätt att få felaktiga, inexakta, ofullständiga, föråldrade eller onödiga personuppgifter som vi lagrar, rättade eller kompletterade av oss.

13.3 När kan jag kräva att mina uppgifter raderas?

Du har rätt att under vissa förutsättningar få den personuppgiftsansvarige att radera personuppgifter som gäller dig utan onödigt dröjsmål. Den registrerade har inte rätt att få uppgifter raderade om uppgifterna måste behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för myndighetsutövning som hör till den personuppgiftsansvarige. I dessa fall raderas personuppgifterna först efter den tidsfrist som anges i lagen.

13.4 När kan jag kräva att behandlingen av mina uppgifter begränsas?

Om de uppgifter som samlats in om dig inte stämmer, kan du kräva att behandlingen av dina kunduppgifter begränsas tills det har kontrollerats om uppgifterna är korrekta.

13.5 Inlämning av klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, om du upplever att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen. Du kan lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå: www.tietosuoja.fi.